Hlavné menu

Textový prepis videa

1. Úvod a východiská hodnotenia a celkového projektu

Dobrý deň. Moje meno je Michal Milan a pracujem na odbore stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ministerstvo nadviazalo partnerstvo s regionálnym úradom organizácie UNICEF pre Európu a Strednú Áziu v projekte financovanom Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem s cieľom posilniť monitorovanie a hodnotenie systému náhradnej starostlivosti na Slovensku.

Pod monitorovaním a hodnotením systému rozumieme zber údajov, ich analýzu a ďalšie využívanie informácií o tom, ako funguje systém náhradnej starostlivosti o deti, o výsledkoch, ktoré dosahuje, a o výzvach, ktoré sa v systéme vyskytujú.

Výstupom tohto projektu bude:

  1. 1: Posúdenie súčasného stavu monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti o deti v SR.

  2. 2: Vytvorenie a overenie národného rámca monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti o deti a jeho implementačný plán.

  3. 3: Posilnenie inštitucionálnych kapacít ministerstva na efektívne vykonávanie monitorovania a hodnotenia náhradnej starostlivosti o deti.

Toto posúdenie predstavuje príležitosť na preskúmanie nášho súčasného systému a jeho následné posilnenie tak, aby všetky zainteresované strany – vláda, ústredné orgány štátnej správy, vedúci pracovníci v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj služieb, odborníci a zamestnanci, koneční prijímatelia vykonávaných opatrení, či zainteresované mimovládne organizácie mali všetky potrebné informácie na podporu tvorby verejných politík vo vzťahu k náhradnej starostlivosti o deti.

Posúdenie sa skladá z niekoľkých častí - preskúmania zákonnej úpravy a verejných politík, dátového systému a zdrojov údajov, ako aj rozhovorov s kľúčovými zainteresovanými stranami na národnej a regionálnej úrovni. Po vyhodnotení budeme opäť konzultovať návrh národného rámca pre monitorovanie a hodnotenie, ktorý z posúdenia vzíde.

Dnes Vám chceme predstaviť tú časť hodnotenia, ktorá je zameraná na konzultácie s pracovníkmi v centrách pre deti a rodiny a na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny úradov práce a s ľuďmi zapojenými do výkonu opatrení v rámci systému náhradnej starostlivosti - rodičmi, pestúnmi a mladými dospelými, ktorí systém náhradnej starostlivosti už opustili. Pôvodne sme sa s vami chceli rozprávať v skupinách, ale vzhľadom na pandemickú situáciu sme museli nájsť iné riešenie. V rámci zberu údajov teda využijeme dotazník v elektronickej podobe, o vyplnenie ktorého Vás chceme požiadať. Vaše odpovede budú úplne anonymné a dôverné, zapojenie pre vás nebude v žiadnom smere ohrozujúce.

Práve naopak, je to skvelá príležitosť, aby ste nám povedali, čo si myslíte o monitorovaní a hodnotení systému náhradnej starostlivosti - meraní toho, ako sa systému darí a či dosahuje najlepšie možné výsledky pre deti a tých, ktorí sa o ne starajú. Vyplnenie dotazníka nebude trvať dlhšie ako 30 - 40 minút a nám skutočne pomôže zabezpečiť, aby sme vyvinuli národný systém monitorovania a hodnotenia šitý na mieru a užitočný zo všetkých relevantných hľadísk.

Dotazník, prosím, vyplňte do 30. novembra. Náš výskumný tím riadený organizáciou UNICEF vám teraz predstaví dotazník a poskytne vám pokyny, ako to urobiť.

2. Úvod do dotazníka - anonymita, dôvernosť, informovaný súhlas s pokračovaním

Ďakujem Michalovi Milanovi za jeho úvod do projektu. Moje meno je Zuzana Neupauer a som výskumníčka pracujúca pre UNICEF na tomto projekte. Navrhli sme dotazník, aby sme zistili, ako funguje súčasný systém monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti , akú úlohu v ňom máte vy a ako by sa podľa vás dal vylepšiť. Tiež by nás zaujímalo, aké sú podľa vás najlepšie spôsoby merania výsledkov a procesov systému náhradnej starostlivosti, alebo či viete o údajoch, ktoré sa nezbierajú, ale mali by sa. Pochopte prosím, že sa nesnažíme hodnotiť samotný systém náhradnej starostlivosti, zaujíma nás len to, ako efektívne je tento systém monitorovaný a ako sa vyhodnocujú jeho výsledky.

Chcem tiež podporiť to, čo povedal môj kolega z ministerstva. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete pri odpovedaní na otázky v tomto prieskume, budú anonymizované a zovšeobecnené do správy, v ktorej nebude možné identifikovať vaše jednotlivé príspevky. Táto správa bude poskytnutá ministerstvu a ďalším zainteresovaným stranám, ktoré poskytujú poradenstvo v súvislosti s týmto projektom, ako napríklad Národný štatistický úrad, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, či Verejná ochrankyňa práv. Pomôžte nám pochopiť, ako by mal vyzerať posilnený národný rámec monitorovania a hodnotenia systému náhradnej starostlivosti. Z účasti v tomto prieskume pre vás nevyplývajú žiadne pozitívne ani negatívne dôsledky. Iba silnejší a lepší rámec monitorovania a hodnotenia systému, v ktorom pracujete.

Nikto nebude vedieť, čo ste povedali alebo ako ste odpovedali. Preto neváhajte odpovedať otvorene a čestne.

Rada by som zdôraznila, že na otázky, ktoré sa vás pýtame, neexistujú správne alebo nesprávne odpovede. Keď odpoviete „Neviem“, hovoríte nám toľko, ako keď nám dávate úplné a obsiahle odpovede. Všetky odpovede, ktoré sú vašou úprimnou a otvorenou výpoveďou, sú správnymi odpoveďami! Preto, keď sa vás pýtame na otázky, ktoré vyžadujú, aby ste napísali svoj názor, radi by sme vás podporili, aby ste odpovedali čo najpodrobnejšie. Čím viac nám toho poviete, tým presnejšie budeme vedieť ministerstvu poradiť, ako by mal vyzerať budúci rámec monitorovania a hodnotenia veľmi dôležitého systému.

Je dôležité zdôrazniť, že účasť na výskume nie je povinná. Vyplnením a odoslaním dotazníka berieme na vedomie, že ste pochopili, že vaša účasť je dobrovoľná a informácie, ktoré nám poskytnete, budú dôverné a zdieľané s obmedzenou skupinou zainteresovaných strán v anonymizovanej správe s cieľom navrhnúť lepší rámec pre monitorovanie a hodnotenie systému náhradnej starostlivosti. Na začiatku dotazníka sme uviedli vyhlásenie o tomto informovanom súhlase [zobraziť vyhlásenie o informovanom súhlase]. Začiarknutím tohto políčka nám dávate povolenie na použitie informácií, ktoré poskytnete týmto spôsobom.

Existujú nejaké otázky predtým, ako sa pozrieme na dotazníky podrobnejšie?

Dobrá otázka! Každý, kto je zapojený do oblasti náhradnej starostlivosti, je účinne zapojený do monitorovania a hodnotenia, pretože poskytuje údaje (rodičia, deti, opatrovatelia, iní klienti, sociálni pracovníci, či pracovníci zodpovední za vedenie prípadov), zhromažďuje údaje (sociálni pracovníci, pracovníci zodpovední za vedenie prípadov, administrátori, manažéri), ​​vkladanie a uchovávanie údajov (sociálni pracovníci, administrátori), analýza údajov (sociálni pracovníci, manažéri, odborní pracovníci) alebo ich užívanie (sociálni pracovníci, manažéri, odborní pracovníci, užívatelia služieb). Či už si to uvedomujete alebo nie, všetci ste sa v určitej fáze podieľali na monitorovaní a hodnotení a my musíme porozumieť vášmu pohľadu na kľúčové otázky súvisiace s definovaním toho, aké údaje by sa mali zbierať, spôsobu akým sa jednotlivé dáta zbierajú a ako sa následne využívajú. To nám pomôže navrhnúť systém, ktorý vyhovuje vám, pozícii, ktorú v systéme náhradnej starostlivosti zastávate a pomôže vám získať zo systému potrebné informácie.

3. Podrobný pohľad na dotazník - ako reagovať na otvorené a uzavreté otázky, zoznam možností, ďalšie

Dobrý deň, moje meno je Barbora Vaněk, som tiež výskumná pracovníčka pracujúca pre UNICEF.

Na vyplnenie dotazníka kliknite na odkaz, ktorý vám bol zaslaný e-mailom, alebo kliknite na odkaz na príslušný dotazník na stránkach Ministerstva alebo Ústredia práce.

Zaškrtnite políčko vedľa vyhlásenia o informovanom súhlase, aby sme vedeli, že sa ho zúčastňujete dobrovoľne, a dávate nám povolenie na použitie vami poskytnutých informácií. Ak toto políčko nezaškrtnete, nebudeme môcť použiť informácie, ktoré nám poskytnete, pretože nemáme váš súhlas.

Vedľa niektorých otázok je priestor, kde odpovedať áno, nie, neviem - jednoducho označte príslušnú odpoveď.

Vedľa ďalších otázok je miesto, kde môžete napísať svoju vlastnú odpoveď - odpovedzte, prosím, čo najúplnejšie a najotvorenejšie.

Niektoré otázky vám ponúkajú viac možností odpovedí, z ktorej si môžete vybrať. Postupujte podľa pokynov a skontrolujte všetky relevantné.

Alebo skontrolujte „iné“ a potom napíšte konkrétne, čo chcete povedať o inej možnosti.

Môžete sa rozhodnúť neodpovedať na niektoré otázky, ale pomohlo by nám pochopiť, prečo na ne odpovedať nechcete - povedzte nám, ak otázke nerozumiete alebo si myslíte, že pre vás nie je relevantná. Skúste vysvetliť, prečo si myslíte, že to pre vás nie je relevantné. To nám tiež môže pomôcť pri vyhodnocovaní systému.

Po vyplnení dotazníka kliknite na tlačidlo Odoslať. Vaše odpovede nám budú zaslané anonymne - budeme vedieť iba to, z akého regiónu pochádzajú a či ste rodič, pestún, mladý dospelý, ktorý opustil systém náhradnej starostlivosti alebo sociálny pracovník, pracovník zodpovedný za vedenie prípadu alebo pracovník v centre pre deti a rodiny.

Skúste prosím vyplniť dotazník do 30. novembra, inak ho nebudeme môcť zahrnúť do našej analýzy. Ak máte nejaké otázky, môžete kontaktovať mňa alebo Zuzanu.

Ďakujem!

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk