Hlavné menu

Všetko čo potrebujete vedieť o dôchodkoch z II. piliera

Od 2. januára 2015 môžu sporitelia požiadať o dôchodok z II. piliera podaním žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne (resp. v ústredí Sociálnej poisťovne, ak nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky) alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej si sporia. Ak sporiteľovi ešte nevznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera (zo Sociálnej poisťovne), žiadosť o predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže podať len v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu (resp. v ústredí Sociálnej poisťovne, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky).

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera samostatne alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2 - násobok sumy životného minima.  

 

Ak chcete zistiť, kedy dosiahnete dôchodkový vek, použite kalkulačku na výpočet dôchodkového veku.

Premyslite si, kedy chcete ísť do dôchodku. Pri neskoršom odchode do dôchodku môžete získať vyšší dôchodok.

 

O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Ak chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni.

Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov. Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená v ponukovom liste. Počas platnosti ponúk sa nasporené prostriedky na vašom osobnom dôchodkovom účte nemôžu zhodnocovať. Preto zvážte frekvenciu žiadania o dôchodok.

Ak si vyberiete jednu z ponúk, kontaktujte príslušnú poisťovňu (a/alebo DSS). Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste.

Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

 

Z II. piliera sa vypláca:


Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. Dôchodkom určeným pre väčšinu sporiteľov je doživotný dôchodok.

Ak vám ani jedna z poisťovní neponúkne doživotný dôchodok, znamená to, že vaša nasporená suma nepostačuje na nákup takéhoto dôchodku. V tomto prípade budete mať nárok na špecifický programový výber alebo na dočasný dôchodok určený pre sporiteľov, ktorí majú nasporenú malú sumu.

Dôchodky v režime malá nasporená suma:


Porovnanie všetkých dôchodkov vyplácaných z II. piliera (.PDF)

Na tieto formy výplaty dôchodku potrebujete splniť nasledovné podmienky:

  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by ste mali nárok, ak by ste nikdy v II. pilieri neboli,
  • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov je vyšší ako váš fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu (POMB) rovnej 1,25.

Ak nemáte dôchodok z I. piliera znížený z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. stali ste sa poberateľom starobného dôchodku, pred vstupom do II. piliera) máte nárok na programový výber alebo dočasný dôchodok po splnení nasledovných podmienok:

  • súčet súm vašich doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny) je vyšší ako 4 – násobok sumy životného minima,
  • minimálne 50 % nasporenej sumy musíte použiť na zakúpenie doživotného dôchodku.


Čo je POMB?

Priemerný osobný mzdový bod vyjadruje vzťah medzi vašou mzdou a mzdou v hospodárstve počas celej vašej kariéry. Ak je váš POMB vyšší/nižší ako 1, znamená to, že vaša priemerná mzda, počas celej vašej kariéry, bola vyššia/nižšia, ako priemerná mzda v hospodárstve. Ak je váš POMB vyšší ako 1,25, znamená to, že váš dôchodok z I. piliera sa v rámci solidarity redukuje v prospech tých poistencov, ktorí zarábali menej ako priemernú mzdu (majú POMB nižšie ako 1). 

Ako si zvýšim šancu, že budem môcť poberať programový výber alebo dočasný dôchodok?

Jednou z možností je doplatenie poistného na dôchodkové poistenie napr. za obdobie štúdia, za obdobie zaradenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo za obdobie čerpania rodičovskej dovolenky a pod., ktoré vám môže zvýšiť dôchodok z I. piliera.

Ak vám bol priznaný dôchodok z I. piliera a ďalej pracujete, Sociálna poisťovňa vám raz ročne automaticky prepočíta sumu dôchodku vyplácaného z I. piliera, čo vám zvýši jeho sumu. Ak ste po priznaní dôchodku z I. piliera prestali pracovať, o tento prepočet môžete požiadať v Sociálnej poisťovni.

 

Dôchodky v režime malá nasporená suma sú určené pre tých sporiteľov, ktorých nasporená suma nepostačuje na výplatu doživotného dôchodku. To, že vaša nasporená suma nie je dostatočná na výplatu doživotného dôchodku sa dozviete z ponukového listu. Ponukový list vám zašle Sociálna poisťovňa po tom, ako požiadate o dôchodok. Ak vaša nasporená suma nebude postačovať na výplatu doživotného dôchodku, automaticky dostanete ponuky na programový výber a / alebo dočasný dôchodok v režime malá nasporená suma.

Každá poisťovňa bude vyplácať doživotné dôchodky od určitej minimálnej sumy. Z týchto minimálnych súm vyplácaných doživotných dôchodkov sa vyberie prostredná hodnota, ktorá bude zároveň maximálnou sumou dôchodkov vyplácaných v režime malá nasporená suma. Túto hodnotu Sociálna poisťovňa každoročne k 1. januáru určí a zverejní na svojom webovom sídle. Táto suma bude platiť pre všetkých, ktorí si dohodnú výplatu dôchodkov v režime malá nasporená suma v danom kalendárnom roku. Dohodnutá suma vyplácaného dôchodku v režime malá nasporená suma sa poberateľovi počas obdobia výplaty nemení.

Pri dočasnom dôchodku v režime malá nasporená suma uvidíte dĺžku obdobia výplaty priamo v ponukovom liste. Tá bude závisieť od výšky vašej nasporenej sumy a od maximálnej výšky mesačného dôchodku vyplácaného v tomto režime.

Pri programovom výbere v režime malá nasporená suma vaše prostriedky zostávajú v dôchodkovom fonde v DSS. Hodnota vašich úspor sa teda v závislosti od zhodnotenia vášho fondu každodenne mení. Z tohto dôvodu vám DSS nevie zmluvne garantovať dĺžku obdobia výplaty. Programový výber v režime malá nasporená suma vám bude vyplácať dovtedy, kým sa vám úspory na vašom osobnom dôchodkovom účte nevyčerpajú.

 

V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s DSS máte právo určiť oprávnenú osobu alebo viaceré osoby, ktorým sa majetok vyplatí v prípade vašej smrti. Ak si neurčíte oprávnenú osobu, nasporená suma bude predmetom dedenia podľa Občianskeho zákonníka. Navyše, ak je oprávnená osoba alebo dedič sporiteľom, môže si dať uvedený majetok na základe žiadosti previesť na svoj osobný dôchodkový účet v DSS. To isté platí aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal, keďže takýto sporiteľ je stále vo fáze sporenia.

Vo výplatnej fáze pri vyplácaní doživotného dôchodku je poskytovaná 7-ročná garancia. Ak ako poberateľ dôchodku zomriete počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú ste určili v zmluve s poisťovňou. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, nevyplatená suma za toto obdobie je predmetom dedenia. Ak podpíšete zmluvu s poisťovňou, ale zomriete skôr, ako vám vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú ste si tento dôchodok zakúpili, je predmetom dedenia.

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba, ktorú ste určili v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak ste tak neurobili alebo takáto osoba zomrela, je váš majetok predmetom dedenia – t.j. dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.

Dočasný dôchodok tvorí akúsi alternatívu voči programovému výberu. Môže byť vyplácaný v období 5, 7 alebo 10 rokov. Ak počas jeho poberania zomriete skôr, ako vám bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Ak si pri podpise zmluvy s poisťovňou dohodnete aj pozostalostné krytie a v čase vášho úmrtia už nebudete mať pozostalých alebo títo zomrú počas obdobia výplaty pozostalostného dôchodku, nevyplatená suma určená na výplatu pozostalostného dôchodku je predmetom dedenia.

Ak si nebudete chcieť čerpať vaše dôchodkové úspory prostredníctvom dôchodku, môžete si dať vyplácať len výnos z investovania. V prípade vašej smrti sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde tiež predmetom dedenia.

Ak ste dovŕšili dôchodkový vek a ešte nechcete, aby vám bol z II. piliera vyplácaný dôchodok, máte v zásade dve možnosti - budete pokračovať v sporení, tak ako doteraz, alebo sa môžete rozhodnúť pre výplatu dávky „výnos z investovania“. Vaše úspory zostávajú v tomto prípade na vašom osobnom dôchodkovom účte v DSS. Z nich sa vám v závislosti od dosiahnutého zhodnotenia vášho dôchodkového fondu priebežne vypláca výnos z investovania. Výška tohto výnosu nie je garantovaná! V závislosti od výkonnosti vášho dôchodkového fondu môže suma, ktorú vám bude vaša DSS každoročne vyplácať, kolísať. Ak by v danom roku došlo k znehodnoteniu prostriedkov, nebude vám tento rok vyplatený žiadny výnos z investovania. Vyplácanie výnosu z investovania môžete kedykoľvek ukončiť a požiadať o vyplácanie starobného dôchodku z II. piliera. Ak počas poberania výnosu z investovania dôjde k vášmu úmrtiu, prostriedky na osobnom dôchodkovom účte budú predmetom dedenia.

Ilustračný príklad výplaty výnosu z investovania

Pre vašu lepšiu predstavu uvádzame nasledovný príklad, ako by mohla vyzerať výplata výnosu z investovania.

Výnos z investovania nie je považovaný za dôchodok. Ponuku na výplatu výnosu z investovania nenájdete v ponukovom liste. Nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi vám pri poberaní výnosu z investovania nebude môcť vzniknúť. Vyplácanie výnosov z investovania si môžete dohodnúť priamo vo vašej DSS.

Výnos z investovania - pani Lucia si nasporila 20 000 € a zároveň dovŕšila dôchodkový vek. Rozhodla sa však, že ešte o dôchodok z II. piliera nepožiada, ale našetrené prostriedky si zatiaľ ponechá na svojom osobnom dôchodkovom účte v DSS. V takomto prípade si môže pani Lucia vybrať vyplácanie výnosu z investovania. So svojou DSS sa môže dohodnúť na vyplácaní výnosu z prostriedkov na jej osobnom dôchodkovom účte napr. raz ročne ku koncu kalendárneho roka. Výška sumy, ktorá jej bude každoročne vyplatená, bude závisieť od toho, aké zhodnotenie dôchodkový fond, v ktorom má svoje dôchodkové úspory, v príslušnom roku dosiahne. Ak napr. dôchodkový fond zarobí v príslušnom roku 2 % p. a., pani Lucii vyplatí jej DSS na konci príslušného roka výnos z investovania vo výške 400 €. Na jej osobnom dôchodkovom účte teda opäť zostane suma 20 000 €, ktorá sa môže ďalej zhodnocovať.

 

Môžem po uzatvorení zmluvy s poisťovňou môj výber zmeniť?

Ak si z ponukového listu vyberiete ponuku, na základe ktorej uzatvoríte zmluvu s poisťovňou, svoj výber poisťovne ako aj dôchodkového produktu už nemôžete zmeniť.

Môžem si vybrať ponuku od ľubovoľnej poisťovne?

Výber poisťovne je iba vaše rozhodnutie. Nezáleží na tom, v ktorej DSS ste si sporili.

Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete poberať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

Môžem poberať programový výber od ľubovoľnej DSS?

Programový výber môžete vždy poberať od DSS, v ktorej ste sporiteľom. Ak nedostanete ponuku na programový výber od DSS, z ktorej by ste si chceli nechať vyplácať programový výber, môžete do tejto DSS prestúpiť po uplynutí platnosti ponúk nasledovným spôsobom: 

  • osobne požiadajte Sociálnu poisťovňu v pobočke príslušnej podľa miesta vášho pobytu o vydanie akceptačného listu,
  • pri uzatváraní zmluvy s novou DSS predložte originál akceptačného listu,
  • vaša nová DSS vás bude informovať o úspešnom prestupe.


Z akého dôchodkového fondu sa mi bude vyplácať programový výber?

Programový výber sa vám môže vyplácať len z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Čo ak som si platil/a aj dobrovoľné príspevky?

Obdobne ako pri doživotnom dôchodku a dočasnom dôchodku, môžete mať uzatvorenú iba jednu dohodu, na základe ktorej sa vám bude vyplácať programový výber. Výnimkou z tohto pravidla je prípad, ak ste si platili aj dobrovoľné príspevky. Tieto si môžete nechať vyplatiť programovým výberom, ak ste už dovŕšili dôchodkový vek alebo poberáte predčasný starobný dôchodok. V tomto prípade môžete mať dve dohody, na základe ktorých sa vám bude vyplácať dôchodok programovým výberom.

Čo ak si počas 30 dní platnosti ponukového listu nestihnem vybrať ani jednu ponuku?

Ak si z ponukového listu nestihnete v lehote platnosti ponúk vybrať žiadnu ponuku, môžete opätovne požiadať o dôchodok. To isté platí, ak sa rozhodnete svoj odchod do dôchodku odložiť..

Ako často sa mi bude dôchodok z II. piliera vyplácať?

Dôchodok z II. piliera sa vám bude vyplácať mesačne – tak ako v I. pilieri. Na rozdiel od I. piliera sa dôchodky z II. piliera nevyplácajú mesačne vopred, ale mesačne pozadu.

 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť alebo navštívte najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne.

Viac informácií o II. pilieri na stránkach MPSVR SR

Názov inštitúcie Telefonický kontakt Webové sídlo 
Sociálna poisťovňa 0800 123 123  www.socpoist.sk
Aegon d.s.s., a.s. 0850 123 466 www.aegon.sk
Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0800 111 555 www.asdss.sk
AXA d.s.s., a.s. +421 2 2929 2929 www.axa.sk
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. 0850 111 464 www.ingdss.sk
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. +421 2 5960 3801 www.dsspabk.sk
VÚB Generali d.s.s., a.s. 0850 111 110  www.vubgenerali.sk

 


Dôležité informácie pre budúceho poberateľa dôchodku z II. piliera na jednom mieste (.PDF)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti