Hlavné menu

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť občanovi/zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, o príspevok na dochádzku za prácou, na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne (poštou alebo osobne) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť si občan podáva na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Súčastou žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou sú doklady, ktorými občan osvedčuje skutočnosti pre vznik nároku na poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou:

  • Kópia pracovnej zmluvy,
  • Potvrdenie zamestnávateľa preukazujúce miesto výkonu zamestnania (povinná príloha len v prípade, ak je miesto výkonu zamestnania iné ako miesto výkonu zamestnania uvedené v pracovnej zmluve),
  • Potvrdenie o prechodnom pobyte (povinná príloha len v prípade, ak žiadateľ žiada príspevok z miesta prechodného pobytu)

Pre zaslanie žiadosti elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

Elektronická služba Podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku na dochádzku za prácou

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk