Hlavné menu

Vyslaní vodiči - práva a povinnosti

Nové pravidlá „vysielania vodičov“ sa uplatňujú od 2. februára 2022

Ste vyslaný vodič

Ak vykonávate dopravné operácie na obmedzený čas v inom členskom štáte EÚ, ako je štát, v ktorom sídli váš zamestnávateľ, a vykonávate nasledujúce operácie, ste vyslaný vodič.

Kabotáž . Zamestnávateľ, pre ktorého pracujete, nemá sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonávate vnútroštátne dopravné operácie.

Doprava prepravcami tretej krajiny. Dopravné operácie medzi dvoma členskými štátmi alebo členským štátom a krajinou mimo EÚ a zamestnávateľ nemá sídlo v žiadnej z týchto krajín.

Jazda prázdneho vozidla. Cesta, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s kabotážou alebo dopravou prepravcami tretej krajiny, na ktorú sa vzťahujú pravidlá vysielania.

Kombinované dopravné operácie. Ak je prvou alebo poslednou časťou kombinovanej dopravnej operácie doprava prepravcami tretej krajiny alebo kabotážna preprava, ste vyslaným vodičom len vtedy, keď vykonávate túto prvú alebo poslednú časť.

V prípade cestnej kontroly musíte byť schopní predložiť inšpektorovi:

● kópiu vyhlásenia o vyslaní (elektronická alebo papierová verzia),

● dôkaz o jednej alebo viacerých dopravných operáciách, ktoré sa uskutočnili v hostiteľskom členskom štáte (napr. nákladný list); a

● záznamy tachografu.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby ste mali k dispozícii tieto aktuálne dokumenty.

Na akú odmenu a iné pracovné podmienky máte nárok?

Ak sú celkové odmeňovanie a pracovné podmienky v krajine, do ktorej ste vyslaní, lepšie ako v krajine, v ktorej sídli váš zamestnávateľ, máte nárok na vyššiu úroveň odmeňovania a lepšie pracovné podmienky. Ak úroveň nie je vyššia, uplatňujú sa pravidlá krajiny, v ktorej sídli zamestnávateľ.

Nie ste vyslaný vodič

Ak vykonávate niektorú z nasledujúcich dopravných operácií, nie ste vyslaný vodič.

Bilaterálna operácia . Preprava z členského štátu, v ktorom sídli zamestnávateľ, do inej krajiny (v rámci EÚ alebo mimo nej) alebo návrat z inej krajiny (v rámci EÚ alebo mimo nej) do členského štátu, v ktorom sídli zamestnávateľ.

Obmedzené dodatočné činnosti nakládky a/alebo vykládky. V členských štátoch alebo krajinách mimo EÚ, cez ktoré sa prechádza počas vykonávania bilaterálnej operácie.

Tranzit. Prejdenie členským štátom bez nakládky alebo vykládky.

Jazda prázdneho vozidla . Ak sa cesta uskutočňuje v súvislosti s bilaterálnou operáciou.

Kombinované dopravné operácie . Ak je prvá alebo posledná časť kombinovanej dopravnej operácie bilaterálna operácia, potom nie ste vyslaným vodičom len pri vykonávaní tejto prvej alebo poslednej časti.

Na akú odmenu a pracovné podmienky máte nárok?

Ak nie ste vyslaným vodičom, platia pre vás úrovne odmeňovania a pracovné podmienky členského štátu, v ktorom sídli váš zamestnávateľ.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk