Hlavné menu

Nelegálna práca

Práca ktorá je nelegálna je zakázaná! Jednou zo základných podmienok, aby práca nebola nelegálna, je výkon závislej práce, vykonávanej zamestnancom na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy alebo na základe jednej z písomne uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ďalšiu nevyhnutnú podmienku, aby práca bola legálnou, ktorú musí splniť štátny príslušník tretej krajiny ešte pred začatím výkonu práce na území SR je:

· legálny pobyt na účely zamestnania v súlade so zákonom o pobyte cudzincov, prípadne so zákonom o azyle.

· okrem legálneho pobytu sa na výkon závislej práce vyžaduje legálne zamestnávanie v súlade so zákonom o službách zamestnanosti .

Zákon vyžaduje povolenie na zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne modrú kartu Európskej únie, alebo splnenie niektorej z výnimiek danej zákonom o službách zamestnanosti (napr. byť zahraničným Slovákom, byť rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a mať právo na pobyt na území Slovenska, byť študentom a pracovať maximálne 20 hodín týždenne, mať udelený azyl).

Ten, kto vykonáva nelegálnu prácu sa dopúšťa priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu do 331 €.

Všeobecné informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk