Hlavné menu

Nelegálna práca

Práca nesmie byť nelegálna Jednou zo základných podmienok, aby práca nebola nelegálna, je výkon závislej práce, vykonávanej zamestnancom na základe písomne uzavretej pracovnej zmluvy alebo na základe jednej z písomne uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ďalšiu nevyhnutnú podmienku legálnej práce musí ešte pred začatím výkonu práce na území Slovenska splniť štátny príslušník tretej krajiny . Vyžaduje sa od neho legálny pobyt na účely zamestnania v súlade so zákonom o pobyte cudzincov, prípadne so zákonom o azyle. Okrem legálneho pobytu sa na výkon závislej práce vyžaduje legálne zamestnávanie v súlade so zákonom o službách zamestnanosti. Zákon vyžaduje povolenie na zamestnanie vydané príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne modrú kartu Európskej únie, alebo splnenie niektorej z výnimiek danej zákonom o službách zamestnanosti (napr. byť zahraničným Slovákom, byť rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a mať právo na pobyt na území Slovenska, byť študentom a pracovať maximálne 20 hodín týždenne, mať udelený azyl).

Ten, kto vykonáva nelegálnu prácu sa dopúšta priestupku, za ktorý možno uložit pokutu do 331 €.

Všeobecné informácie pre zamestnancov a zamestnávateľov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk