Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2008

Do starobného dôchodkového sporenia sa zaviedol prvok dobrovoľnosti a súčasne riešil situáciu tých sporiteľov v druhom pilieri, pre ktorých je toto sporenie nevýhodné. Cieľom prijatej novely bolo:

  • umožnenie návratu do dôchodkového poistenia (prvý pilier) sporiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008.
  • uzákoniť možnosť dodatočného vstupu do druhého piliera fyzickým osobám, ktoré sa nezapojili do systému starobného dôchodkového sporenia do 31. decembra 2007. Systém starobného dôchodkového sporenia bol pre uvedené fyzické osoby otvorený do 30. júna 2008.
  • zavedenie vyššie spomínaného prvku dobrovoľnosti do právnej úpravy starobného dôchodkového sporenia. Pre fyzické osoby, ktoré prvýkrát vstúpili na trh práce po 31. decembri 2007 sa ich povinný vstup do systému starobného dôchodkového sporenia zmenil na dobrovoľný.
  • zvýšenie ochrany majetku v dôchodkových fondoch a zvýšenie bezpečnosti investícií prostredníctvom podrobnej úpravy riadenia rizík a minimalizácie možností vzniku konfliktu záujmov.
  • rozpracovanie postupu pri dedení a vyplácaní majetku po zomretom sporiteľovi alebo po zomretom poberateľovi starobného (predčasného starobného) dôchodku ako disponibilného prebytku.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk