Hlavné menu

Automatický vstup

S účinnosťou od 1. mája 2023 sa zavádza automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa.

Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť vstúpiť.

Horná hranica veku, do kedy môže fyzická osoba vstúpiť do II. piliera, sa posúva z 35 rokov do dovŕšenia 40 rokov, pričom sa tento vek bude každoročne zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým už vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, tie môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne do dovŕšenia 40 rokov veku, ak uzatvoria zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk