Hlavné menu

22.04.2024

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 a A2) a kvalifikačnej karty vodiča.
 

„Náš rezort dlhodobo pracuje na skvalitňovaní starostlivosti o tých najzraniteľnejších, ku ktorým patria aj deti odkázané na starostlivosť štátu v centrách pre deti a rodiny. Záleží nám na tom, aby mali zabezpečené nielen dobré podmienky počas dospievania, ale aby boli pripravení aj na prvé kroky na pracovnom trhu. Preto sme pre mladých dospelých z centier pripravili projekt Vzdelávanie mladých dospelých,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Projekt je určený pre ľudí evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie, ktorí patria do jednej z nasledujúcich troch skupín osôb:

1. Mladí dospelí, u ktorých po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny v súlade s § 55 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

2. Plnoleté osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie a bol im v súlade s § 55 ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny o maximálne 24 mesiacov.

3. Maloletým deťom pripravujúcim sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa § 46 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

„Tak ako v iných projektoch, aj v tomto prípade sme citlivo nastavili podmienky s prihliadnutím na možnosti a potreby mladých dospelých. Okrem zaplatenia kurzov v plnej výške sme pre nich pripravili aj príspevok na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na kurzoch. Vďaka projektu Vzdelávanie mladých dospelých dáme stovkám mladých ľudí príležitosť získať hodnotnejšie pozície na trhu práce,“ doplnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie môžu od 15. apríla podávať žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania mladého dospelého na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo poštou. Formulár je dostupný na samotných úradoch ako aj na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny . Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné predložiť najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania. Ak je žiadateľom maloleté dieťa, žiadosť o poskytnutie príspevku podpíše zákonný zástupca, štatutárny zástupca centra pre deti a rodiny alebo súdom ustanovený opatrovník dieťaťa. Žiadosť o poskytnutie príspevku bude spracovávať a následne uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v rámci ktorého je žiadateľ evidovaný ako uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie. Po posúdení všetkých stanovených podmienok úrad rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na vzdelávanie. V prípade schválenia uzavrie so žiadateľom dohodu. Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok žiadateľovi poskytnúť.

Úrad bude uhrádzať kurzovné v plnej výške poskytovateľovi, ktorý zrealizoval vzdelávanie. Okrem toho môže úrad vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov samotnému žiadateľovi po splnení všetkých podmienok. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne 190 eur.

Výška rozpočtu alokovaná na implementáciu projektu Vzdelávanie mladých dospelých je 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu.

Prezentácia k projektu Vzdelávanie mladých dospelých

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk