Hlavné menu

Aktuality

12.06.2024

Vyššie príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu získa viac ako 84-tisíc poberateľov

Od júla dostanú opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený peňažný príspevok na opatrovanie. Vláda SR schválila nariadenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 eur mesačne, čo zodpovedá čistej minimálnej mzde pre rok 2024. Hodinová sadzba osobnej asistencie sa zvýši zo súčasných 5,52 eur na 5,83 eur.

Tlačová správa

Viac

12.06.2024

Lepšia dostupnosť a kvalita sociálnych služieb v roku 2025 vďaka vyššiemu príspevku o 26 miliónov eur

Poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach dostanú od januára 2025 vyšší finančný príspevok. Štát zvýši podporu oproti roku 2024 o takmer 26 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2025. V budúcom roku rezort práce vynaloží na tento účel spolu vyše 262 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k udržateľnosti a dostupnosti sociálnych služieb a pomôžu stabilizovať zamestnancov, vrátane zlepšenia ich odmeňovania.

Tlačová správa

Viac

05.06.2024

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda dnes schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a akvakultúre. Predĺženie dočasnej výnimky pre vybraný okruh zamestnávateľov má platiť od 1. júla 2024 do konca tohto roka. Nadviaže tak na súčasnú platnosť nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov v týchto odvetviach na otvorenom európskom trhu.

Tlačová správa

Viac

 
04.06.2024

Ministerstvo práce pripravuje projekt BARNAHUS - dom komplexnej pomoci pre dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt Barnahus určený pre deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Hlavným cieľom je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) ako gestor Národnej stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti už zahájilo kroky pre vybudovanie služby Barnahus. Vzniknú na štyroch miestach, konkrétne v Komárne, Rimavskej Sobote, Rožňave a v Prešove. Indikatívna finančná alokácia na tento projekt predstavuje sumu 32 mil. Eur.

Tlačová správa

Viac

03.06.2024

Rodičovský dôchodok sa už vypláca. Minister práce Erik Tomáš predstavil elektronický účet poistenca Sociálnej poisťovne

Rodičovský bonus zostáva platný aj pre rok 2024 a jeho maximálna suma sa zvyšuje. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Minister zároveň informoval o spustení pilotnej prevádzky informatívneho výpočtu dôchodku aj pre mladších poistencov.

Tlačová správa

Viac

31.05.2024

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a humanitárny projekt „Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením“. Každý z týchto projektov je zameraný na riešenie rôznych výziev v regiónoch a zároveň sa vzájomne dopĺňajú a synergicky pôsobia tam, kde je to najviac potrebné.

Tlačová správa

Viac

 
30.05.2024

Rekondičné pobyty pre seniorov s vyšším príspevkom sa tešia obrovskému záujmu

Takmer 14-tisíc seniorov využije v tomto roku dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Ide o tzv. seniorské pobyty od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Po prvý raz v tomto roku prispeje štát na tieto rekondičné pobyty sumou 100 eur, a to vo vybraných kúpeľoch, či iných rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Registrované občianske združenia a odborové organizácie, ktoré dotáciu od rezortu práce prerozdeľujú rekreantom, spolu rozdajú poukazy v celkovej výške takmer 1,4 milióna eur.

Tlačová správa

Viac

27.05.2024

Kompromis samospráv a poskytovateľov sociálnych služieb prinesie kratšie čakacie doby pre odkázané osoby

Zástupcovia samospráv a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s podporou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospeli k zásadnému kompromisu v novom nastavení financovania sociálnych služieb. Zmena zákona o sociálnych služieb, konkrétne paragrafu 75, jasne stanovuje lehotu pre umiestnenia odkázaného človeka do zariadenia. Klient zároveň prestane byť rukojemníkom sporov medzi zainteresovaými stranami. Ide do dočasné riešenie na rok 2025, ktoré predchádza prijatiu komplexnej Reformy financovania sociálnych služieb. Tá začne platiť od januára 2026.

Tlačová správa

Viac

24.05.2024

Minister práce ocenil 33 laureátov z rezortu za ich výnimočnú prácu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ocenil 33 laureátov rezortným vyznamenaním za ich mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile si z rúk ministra práce prevzali počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 24. mája 2024 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Tradičné udeľovanie rezortných vyznamenaní vyzdvihuje spoločensky dôležitú prácu zamestnancov v oblasti sociálnej spravodlivosti a podieľanie sa na rozvoji sociálnej politiky.

Tlačová správa

Viac

 
20.05.2024

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzde

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov. V návrhu sú na minimálnu mzdu naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkend a počas sviatkov.

Tlačová správa

Viac

15.05.2024

Minister práce slávnostne odštartoval výstavbu nového komunitného zariadenia pre seniorov z Plánu obnovy

Nové nízkokapacitné pobytové zariadenie pre seniorov vyrastie v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza. Základný kameň pre jeho výstavbu priamo na mieste slávnostne odštartoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zariadenie pre komunitu 12 ľudí je jedným z projektov, ktoré sa v týchto mesiacoch postupne realizujú v rámci investície z Plánu obnovy a odolnosti SR - Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. V regiónoch spoločne ponúknu viac ako 2 350 miest v nových alebo zrekonštruovaných zariadeniach na komunitnom princípe.

Tlačová správa

Viac

10.05.2024

Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na vedomie dňa 8. mája.

Tlačová správa

Viac

 
Späť123456 ... 115

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk