Hlavné menu

22.11.2018

Akých absolventov potrebujeme?

Slovensko bude do roku 2023 potrebovať 514-tisíc nových pracujúcich. Hrozí však, že štruktúra absolventov nebude korešpondovať s dopytom na trhu práce. MPSVR SR preto vynakladá veľké úsilie na odstránenie nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na slovenskom trhu práce. Zároveň oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšiť kvalitu, regulovať kvantitu a prispôsobiť štruktúru vzdelávacieho systému reálnym potrebám spoločnosti.
 

Od roku 2014 realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR. Jeho prvou etapou sa začalo budovanie efektívneho systému zberu, analýz a hodnotenia informácií o potrebách trhu práce a uplatnení absolventov. Po prvýkrát sa definovali potreby trhu práce a začala sa vyhodnocovať uplatniteľnosť absolventov v štruktúre pre rozhodovanie samosprávnych krajov. Nadväzujúci národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II v strednodobom horizonte piatich rokov (do roku 2023) kvantifikuje potreby trhu práce a sleduje uplatniteľnosť absolventov na vyššej úrovni. Do rozhodovacích procesov boli doplnené ďalšie rozšírenia, námety na inovácie a skvalitnenie systémov prognóz a tiež dopyt po pravidelnej aktualizácii výsledkov v súvislosti s vývojovými tendenciami. Tieto vylepšujúce prvky umožnia komplexné hodnotenie uplatniteľnosti absolventov.

Slovensko bude do roku 2023 potrebovať 514-tisíc nových pracujúcich. Až 60 % z nich nahradí odchádzajúcich z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku. Pracovné príležitosti budú vznikať najmä v priemysle, obchode, vzdelávaní, zdravotníctve, doprave a stavebníctve. Z regionálneho hľadiska bude s 90-tisíc pracovnými príležitosťami dominovať Bratislavský kraj za Nitrianskym s očakávaným počtom dodatočných pracovných príležitostí na úrovni 70-tisíc. Najmenej pracovných miest bude do roku 2023 vytvorených v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji, na úrovni 50 až 55-tisíc.

V rovnakom období príde na trh práce takmer 320–tisíc absolventov stredných a vysokých škôl. Tí však nepokryjú potreby trhu v najbližších piatich rokoch a nedostatok pracovných síl bude aj naďalej pretrvávať. Najbližšie roky tak prinesú potenciál na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. „ Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách, na ktorých bude vytváraných 70 % pracovných príležitostí. Do roku 2023 bude na trh práce prichádzať o 15 až 20-tisíc absolventov stredných škôl menej ako trh práce potrebuje. Na druhej strane, absolventov z vysokých škôl bude na trh prichádzať približne toľko, koľko trh práce bude potrebovať, každoročne približne 20 až 22-tisíc,“ informuje štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

V oboch prípadoch však štruktúra absolventov nebude korešpondovať s dopytom na trhu práce. Zatiaľ čo napríklad zo strojárskych odborov vzdelania príde do roku 2023 o 30-tisíc absolventov menej ako trh práce bude potrebovať, absolventov hotelovej akadémie bude prebytok 7 až 8-tisíc. Pri vysokoškolákoch bude do roku 2023 výrazný nedostatok absolventov IT, ktorí nepokryjú ani polovicu očakávaného dopytu na trhu práce. Naproti tomu sa očakáva výrazný prebytok absolventov v oblastí masmédií či manažmentu.

V dôsledku tohto štruktúrneho nesúladu sa 64 % absolventov stredných a 54 % absolventov vysokých škôl uplatňuje mimo odbor vzdelania, ktorí študovali. Ešte počas štúdia však plánuje pracovať v odbore vzdelania 80 - 90 % študentov stredných a vysokých škôl. „Existuje tak výrazný nesúlad medzi očakávaniami študentov a reálnou situáciou na trhu práce. Odzrkadľuje to skutočnosť, že mladí ľudia pred voľbou svojej vzdelávacej cesty nemajú dostatok informácií o uplatnení absolventov a perspektíve jednotlivých smerov,“ podotýka Branislav Ondruš.

MPSVR SR si uvedomuje závažnosť týchto informácií a s cieľom priblížiť ich širokej „zainteresovanej“ verejnosti organizuje na prelome novembra – decembra odborné semináre. Prvý sa uskutoční 23. 11. 2018 v Žiline. Nasledovať bude Bratislava 28. 11. 2018, Trenčín 30. 11. 2018 a Košice 3. 12. 2018. Stretnutia sú určené pre odborných pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, výchovných poradcov základných škôl, výchovných a kariérových poradcov stredných škôl, zástupcov odborov školstva vyšších územných celkov, štátnej správy, miestnej samosprávy a ďalších odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania a trhu práce. Hlavným cieľom regionálnych seminárov je poskytnúť relevantné zdroje informácií o dopyte a ponuke na trhu práce odborníkom, ktorí ovplyvňujú rozhodovanie mladých o budúcom povolaní. Uskutočnia vo všetkých samosprávnych krajoch a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ich bude organizovať každý rok. „Chceme aj touto formou pomôcť mladým a ich rodičom správne sa rozhodnúť v čase podávania prihlášok na stredné a vysoké školy,“ poznamenáva štátny tajomník Ondruš.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk