Hlavné menu

14.03.2013

J. Richter: „Význam živnostníkov a malých a stredných podnikov na Slovensku rastie.“

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a štátny tajomník ministerstva Jozef Burian vystúpili na diskusnom fóre o živnostníkoch a malom podnikaní na Slovensku.
 

Minister Richter vyzdvihol význam živnostníkov a malých a stredných podnikov na Slovensku. „Pre národné hospodárstvo predstavujú značný potenciál, pretože plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií, ako napríklad spoločenskú, hospodársku, exportno–importnú a ďalšie,“ uviedol minister. Aj z tohto dôvodu pristúpilo ministerstvo k nedávnym zmenám v politike sociálneho zabezpečenia. „Sú to zmeny, ktoré boli na ministerstve podrobne diskutované so všetkými relevantnými partnermi, najmä s vedením živnostenskej komory a zväzu. Predpokladáme, že nami realizované zmeny by mali samostatne zárobkovo činným osobám pri 40 rokoch dôchodkového poistenia v novom systéme zabezpečiť vyššiu sumu novopriznaného starobného dôchodku o 14,7 % z čisto I. piliera v porovnaní s pôvodným právnym stavom,“ zdôraznil Ján Richter. Minister spomenul aj pripravované zmeny v zákone o službách zamestnanosti. V ňom sa upravujú základné nástroje aktívnej politiky trhu práce tak, aby sa prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny podporili nielen ľudia bez zamestnania, ale aj začínajúci živnostníci a podnikatelia, najmä na regionálnom trhu práce.

Štátny tajomník Jozef Burian predstavil živnostníkom a malým podnikateľom zmeny v sociálnom poistení a úpravy týkajúce sa predčasných starobných dôchodkov. „Týmito zmenami chceme zabezpečiť, aby živnostníci mali nárok na porovnateľný dôchodok ako zamestnanci. Mal by byť minimálne na úrovni 25 % z priemernej mzdy v Slovenskej republike, čo v súčasnosti predstavuje približne 200 až 250 eur ,“ vysvetlil Burian. Štátny tajomník zároveň zdôraznil, že zavedením platenia poistného na sociálne a verejné zdravotné poistenie z dohôd sa zrovnoprávnilo postavenie „dohodárov“ s klasickými zamestnancami. „Tým, že si budú platiť odvody, budú mať nárok na vybrané dávky v systéme sociálneho poistenia, napríklad na dôchodok, nemocenské dávky či dávku v nezamestnanosti,“ dodal Burian.

Diskusné fórum o živnostníkoch a malom podnikaní na Slovensku zorganizovali Slovenský živnostenský zväz a Slovenská živnostenská komora.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk