Hlavné menu

29.10.2019

Ministerstvo pripravuje stratégiu Práca 4.0

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov štúdiu dopadov digitálnej transformácie na trh práce, z ktorej vzíde komplexná stratégia Práca 4.0. O vplyve inovácií na pracovný trh dnes preto diskutovali odborníci na konferencii „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“. Otvoril ju minister Ján Richter.
 

Problémom Slovenska už nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na voľné pracovné miesta. A to nielen teraz, ale najmä do budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však hovoria, že pribudnú nové pozície. „Slovensko potrebuje oveľa viac hovoriť o digitalizácii a robotizácii. Potrebujeme oveľa viac urobiť pre to, aby sme boli na ten postupný prechod pripravení. Preto musíme zadefinovať povolania, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia,“ vyzdvihol na konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Práve o to sa budú snažiť sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii ministerstva. „V rámci tohto projektu vypracujeme sektorové stratégie zvládnutia zmien, ktoré prináša tzv. štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov. Z nich potom vyplynie komplexná stratégia, ktorú sme podľa nemeckého príkladu nazvali Práca 4.0. Zahŕňať bude nielen formálne a celoživotné vzdelávanie, ale aj dopady na formy výkonu práce, pracovnoprávne vzťahy, alebo sociálne zabezpečenie a ochranu zdravia pri práci každého pracujúceho človeka,“ doplnil Ján Richter.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši na konferencii upozornil, že do roku 2030 môže byť na Slovensku čiastočne alebo úplne automatizovaných vyše 40 % pracovných miest vo výrobe. Vznikať však budú aj nové pracovné pozície, ktorých spoločným menovateľom budú požiadavky na vyššiu kvalifikáciu, najmä v IT zručnostiach. „Ak nechceme zostať montážnou dielňou EÚ, potrebujeme dostatok kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých je u nás už dnes nedostatok. Podľa údajov Digitálnej koalície chýba v tomto odbore až 13 000 špecialistov,“ podčiarkol podpredseda vlády. Dodal, že sme to my všetci, ktorí si budeme musieť zvyšovať digitálne zručnosti preto, aby sme boli pre zamestnávateľov použiteľní aj v budúcnosti.

Kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov je správne zamerané vzdelávanie a príprava pre trh práce, ako aj podpora celoživotného vzdelávania. S príchodom nových inovácií preto stoja veľké výzvy aj pred rezortom školstva. „V prvom rade treba základné školstvo postaviť v mnohých oblastiach z hlavy na nohy, pretože na základných školách sa formuje to, po čom voláme. Ak na základných školách nezaujmeme deti tým, aby študovali prírodovedné predmety, ak nezmeníme podmienky štúdia týchto predmetov, tak, žiaľbohu, v tejto ceste nebudú úspešní. Vidíme, že väčšina mladých si na štúdium vyberá humanitné predmety a nám chýbajú pracovné sily práve v oblasti technických vied," upozornila štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová. Zámerom rezortu školstva je preto napr. zaviesť matematiku ako povinný maturitný predmet.

Podľa ministra práce Jána Richtera je potrebné posilniť aj kariérne poradenstvo na základných školách. „Náš rezort na tento účel ponúka potrebné informácie, keďže prognózuje dopyt po jednotlivých profesiách nielen na celoslovenskej, ale aj na krajskej úrovni. Sme dokonca prvou krajinou v EÚ, ktorá začala detailne sledovať uplatniteľnosť absolventov škôl. V decembri spustíme verejne dostupný internetový portál, kde si bude môcť každý žiak a každý rodič overiť, aká je kariérna úspešnosť absolventov každej strednej školy v SR v členení na jednotlivé študijné odbory," doplnil minister s tým, že výber školy je dôležitý, aby absolventi nekončili po štúdiu v evidencii nezamestnaných.

O tom, ako inovácie ovplyvnia trh práce a aký vplyv bude mať digitalizácia na systém vzdelávania, diskutovali odborníci zo štátnej správy so zástupcami zamestnávateľov aj zamestnancov na úvodnej konferencii k národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike s názvom „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“ 29. októbra 2019 v Bratislave. Závery a odporúčania z nej poslúžia pri príprave stratégie Práca 4.0.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk