Hlavné menu

26.11.2020

Ministerstvo vyhlasuje otvorenú výzvu - priame rokovacie konanie

Účelom zákazky: „Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID - 19“ je zabezpečenie plošného testovania zariadeniach sociálnych služieb.
 

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587/2020 zo dňa 30. 9. 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vláda Slovenskej republiky vyhlásila v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na postihnutom území Slovenskej republiky bol prijatý núdzový stav najmä z dôvodu nepredvídateľnosti vývoja situácie s koronavírusom. Je nutné utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19.

Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) vykoná v súlade s usmernením hlavného hygienika, stratégiou použitia antigénových testov a záverov Ústredného krízového štábu na základe zhoršenej epidemiologickej situácie. Pre tento účel MPSVR SR potrebuje nevyhnutne obstarať:

  • jednorazové ochranné obleky overaly,
  • Respirátor FFP 2,
  • Rukavice chirurgické nesterilne,
  • Chirurgická maska jednorazová,
  • Širokospektrálna dezinfekcia,
  • Ochranný štít,
  • Utesnené ochranné okuliare.

MPSVR SR nevyhnutne potrebuje k vyššie uvedenému zabezpečiť ochranné osobné pracovné prostriedky na obdobie trvania mimoriadnej situácie.

V tejto súvislosti verejný obstarávateľ zvoli postup obstarávania podľa § 29 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. postup priameho rokovacieho konania. Dotknuté priame rokovacie konanie sa realizuje v podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), je opodstatneným dôvodom na použitie priameho rokovacieho konania skutočnosť, že zákazka na dodanie tovaru sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.

MPSVR SR preto aktuálne zverejnilo otvorenú výzvu na Komplexné zabezpečenie tovarov osobnej starostlivosti COVID-19 s dodaním najneskôr do 31.12.2020 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ide o transparentnú súťaž uchádzačov o tzv. nadlimitný postup zadávania zákazky. Výber dodávateľa sa realizuje priamym rokovacím konaním formou otvorenej výzvy pre záujemcov. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 01.12.2020 do 10:00 hod, pričom otvorená výzva je uverejnená na internetovej stránke ministerstva a v elektronickom nástroji EVOSERVIS. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk od záujemcov, ktorí splnili podmienky účasti je najnižšia celková cena za predmet zákazky.

VÝZVA na stránke ministerstva https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/verejne-obstaravanie/aktualne-vyzvy/nadlimitne-podlimitne-zakazky/nadlimitne-podlimitne-zakazky.html
VÝZVA na stránke evoservis - htt ps://www.evoservis.sk/mpsvrsr/prehled_zakazek.php

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk