Hlavné menu

25.10.2013

Ministerstvo vykonáva dohľad v Seniorcentre v Bratislave

MPSVR SR vykonáva v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici v Bratislave dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb v súlade s § 98 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 

Ministerstvo realizuje dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb na základe toho, že Mestská časť Bratislava – Staré mesto, ako zriaďovateľ Seniorcentra, nereagovala na žiadosť ministerstva o poskytnutie stanovísk. Tie sa týkali prešetrenia podaní, ktoré ministerstvu adresovali občania, ale aj samotní zamestnanci Seniorcentra. Podnety boli z oblasti pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, počtu odborných zamestnancov v zariadení, hygieny, pitného režimu a pod.

Dohľad, ktorý vykonávajú zamestnanci ministerstva, je zameraný na preverenie dodržiavania zákona o sociálnych službách a všeobecne záväzných právnych predpisov pri poskytovaní sociálnej služby a spôsobe jej vykonávania najmä z hľadiska dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ďalej na uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, ale aj na dodržiavanie záväzkov zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, to všetko v období od 01. 08. 2012 do 30. 09. 2013.

Vzhľadom na skutočnosť, že dohľad naďalej trvá, podrobnejšie informácie poskytneme po jeho ukončení.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk