Hlavné menu

26.11.2020

Rezort práce hovorí STOP násiliu na ženách

Násilie na ženách je stále jeden z najzávažnejších problémov, ktorý je dôsledkom pretrvávajúcich nerovností, rodových stereotypov a predsudkov voči ženám a dievčatám v našej spoločnosti a bráni dosiahnutiu rovnosti žien a mužov. Práve pandémia koronavírusu, s ktorou od jari bojuje aj Slovensko, odokryla nedostatky v doterajšom systéme ochrany žien zažívajúcich násilie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) to chce napraviť viacerými pripravovanými opatreniami.
 

MPSVR SR sa aktívne zaoberá nielen problematikou násilia páchaného na deťoch, ale aj na ženách. A práve ženám, ktoré zažívajú násilie, je venovaný dnešný 25. november. „Každá tretia žena alebo dievča vo svojom živote zažije nejakú formu násilia, najčastejšie dokonca od svojho vlastného partnera,“ zdôrazňuje riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR Zuzana Brixová.

Ako vyplýva z aktuálnych štatistík Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (do 31. októbra) stúpol počet nových volajúcich žien o 76. Táto bezplatná non-stop linka 0800 212 212, ktorej odborným garantom a iniciátorom je MPSVR SR, je mnohokrát prvým kontaktom týranej ženy, ktorá hľadá pomoc. „Žena, ktorá sa odhodlá zavolať, sa môže spoľahnúť, že sa ocitne v dôvernom a bezpečnom priestore, kde sa môže zveriť so svojim traumatizujúcim problémom a kde nájde aj konkrétne poradenstvo. Čo ale potom? Kam má tá žena ísť, ak chce utiecť od násilníka? Kto je pomôže? Odkiaľ bude mať peniaze? Tu naráža na problém, pretože súčasný systém pomoci pre obete domáceho násilia je nedostatočný a to chceme postupne napraviť,“ dodáva Zuzana Brixová.

Práve službám pre obete násilia nebola v minulosti venovaná dostatočná pozornosť. „Služby krízovej intervencie pre obete násilia sú dlhodobo finančne poddimenzované. Až tak, že nám mnohí poskytovatelia píšu o tom, že to ďalej nevládzu ťahať. Preto chceme nastaviť systém financovania služieb krízovej intervencie tak, aby sa k odbornej pomoci, právnej ochrane a službám dostala každá obeť domáceho násilia. Za týmto účelom preto zriaďujeme na ministerstve pracovnú skupinu zo zástupcov samospráv, expertov a poskytovateľov týchto služieb,“ priblížila plány rezortu štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

S cieľom rozšíriť okruh aktivít a činností zameraných na podporu služieb pre obete domáceho násilia a zlepšiť ich podmienky pripravilo MPSVR SR novelu zákona o dotáciách, ktorá je v NR SR v druhom čítaní. Rozširujú sa v nej možnosti poskytnutia dotácie aj o možnosť podpory tých činností, ktoré organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia musia zabezpečiť externe, tzn. aby existovala možnosť podpory dotáciou, ktorá subjektom poskytujúcim pomoc obetiam násilia pomôže tento typ výdavku pre klientky vykryť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o. i. pripravuje aj nový národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách.

Pripravované a plánované aktivity MPSVR SR na zlepšenie boja s domácim násilím sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda SR zaviazala zasadzovať za „systémové opatrenia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch, ženách a ďalších zraniteľných skupinách a poskytnutie dostupnej právnej ochrany, opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately deťom, ktoré sa stali obeťami násilia, ako aj sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a obete domáceho násilia.“

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk