Hlavné menu

15.05.2019

Rodina je pre náš rezort celoročnou prioritou

Zodpovedná prorodinná politika rezortu práce je v centre pozornosti nielen v rámci Medzinárodného dňa rodiny, ktorý si pripomíname práve dnes. Dobrá ekonomická kondícia krajiny dáva totiž možnosť priebežne a veľmi intenzívne vylepšovať životnú situáciu rodín. A presne na to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upriamuje svoje aktivity.
 

Ide o ťažko zdravotne postihnutých, alebo tých s malými alebo školopovinnými deťmi, dôchodcov, sociálne odkázaných, ale aj o samotných pracujúcich. Slušne platená práca je totiž sama osebe jedným z najdôležitejších pilierov fungujúcej rodiny. „Záber rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je naozaj veľmi široký a je preto ťažšie vypichnúť len jednu oblasť, v ktorej sa nám podarilo zlepšiť život našich občanov. Naše opatrenia sú určitá skladačka a ľuďom pomáhame od narodenia až po jeseň ich života,“ konštatuje minister Ján Richter.

Ministerstvo práce sa v súčasnosti sústredí na prípravu návrhu zákona na zvýšenie rodičovského príspevku. Pracujúcim matkám pred materskou by mal vzrásť príspevok približne o 150 eur a nepracujúcim rodičom o 50 eur a zvýšenie by malo byť bez špeciálnych obmedzení pri nároku na čerpanie. “Pripravíme aj alternatívu, ktorá by súvisela s valorizáciou. Odrážať sa len od životného minima by v tomto prípade bola cesta späť. Použil by som pružnejší spôsob valorizácie, ktorý by dával šancu výraznejšieho navyšovania príspevku aj pre budúce roky,” avizoval minister Richter s tým, že vyšším príspevkom chce vytvárať lepšie predpoklady pre mladé rodiny.

V januári sme uviedli do praxe preplácanie nákladov za obedy v materských školách a v septembri k tomu pribudnú všetky základné školy. V neposlednom rade je tu aj plán vyplácať príspevok vo výške 100 € na nákup základných školských potrieb pre rodičov prvákov, ktorí nastupujú do základnej školy. „Čo by som však asi najviac vyzdvihol, je náš úspešný boj s nezamestnanosťou. Som presvedčený, že najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. A o to sa snažíme od roku 2012,“ prízvukuje Ján Richter. Vďaka dobrému ekonomickému vývoju a našim presne cieleným a efektívnym opatreniam sa nám podarilo za posledné roky dostať nezamestnanosť na historické minimá. V marci 2019 sme dosiahli evidovanú nezamestnanosť na úrovni 5,03 %, celková bola 6,19 %. „Dokonca ešte vidím priestor na ďalší pokles. Preto nepoľavíme v našej dobre rozbehnutej politike zamestnanosti a sme pripravení pomôcť všetkým, ktorí záujem pracovať majú,“ dodáva.

Tento rok opäť potešíme aj opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o chorých príbuzných. Plníme tak prísľub, aby výška peňažného príspevku na opatrovanie dosiahla do roku 2020 výšku čistej minimálnej mzdy. Nám sa to podarí už v predstihu. Od júla 2019 navrhujeme peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku vo výške 430,35 eur mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy pre tento rok. „Títo ľudia si to bezpochyby zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť chorému lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ hovorí minister Ján Richter.

So starostlivosťou o chorých súvisí aj ďalšia úprava, na ktorej pracujeme spolu s Ministerstvom zdravotníctva. Týka sa pacientov odkázaných na dlhodobú či paliatívnu starostlivosť. Aby sme podporili ich ošetrovanie v domácom prostredí, chceme poskytovať tzv. dlhodobé ošetrovné rodinným príbuzným, ktorí sa o chorého človeka starajú. Poistenec bude mať nárok na ošetrovné v rozsahu 55 percent z platu najviac tri mesiace, čo by mu aspoň sčasti vykrylo absenciu príjmu počas obdobia kedy nemôže chodiť do zamestnania. Zmena by mala byť účinná od 1. septembra tohto roku.

Prilepšia si aj dôchodcovia, ktorí sa tento rok môžu tešiť na dvojnásobný vianočný príspevok. V tomto roku dosiahne maximálne 200 eur. Nárok na najvyššiu sumu budú mať naďalej tí, ktorých dôchodok alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima. So stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať. Okrem zvýšenia príspevku rozširujeme aj okruh jeho poberateľov, a to zvýšením hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 percent. Pre tento rok bude teda horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,50 eura. „Netajím sa tým, že mojou ambíciou naďalej zostáva zaviesť tzv. 13. dôchodok, ktorý by dostávali všetci seniori,“ zdôrazňuje minister.

Od januára budúceho roka navrhujeme ďalšie zvýšenie finančného príspevku, ktorým spolufinancujeme náklady poskytovateľov na mzdy a platy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Pri najvyššom stupni odkázanosti tak bude príspevok predstavovať 546 eur mesačne na klienta, čo je oproti tohto roku zvýšenie o 42 eur. Keďže tento príspevok musí byť použitý výlučne na platy, veríme, že zamestnanci v sociálnych službách, v zariadeniach či už ambulantných alebo pobytových vrátane opatrovateľov a opatrovateliek dostanú vyššie mzdy.

Tu sa naša práca nekončí. Ministerstvo už analyzuje opatrenia na ďalšiu podporu rodín, ktoré prináša nová európska smernica. Tá okrem iného stanovuje členským štátom napr. zavedenie minimálne 10 dňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa, poskytovanie 4 mesačnej platenej rodičovskej dovolenky, pričom minimálne dva mesiace by mali čerpať otcovia a taktiež nárok pre zamestnancov na 5 dní opatrovateľskej dovolenky. Tieto zmeny prispejú k zlepšeniu podmienok zosúlaďovania pracovného a rodinného života rodičov a k posilneniu väzieb medzi matkou, otcom a dieťaťom po jeho narodení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk