Hlavné menu

24.02.2021

Udržať pracovné miesta pomôže trvalý „kurzarbeit“

Vláda SR dnes schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom.
 

Pretrvávajúca pandémia koronavírusu preukázala nevyhnutnosť externej finančnej pomoci na udržanie pracovných miest v čase mimoriadnej situácie. K dnešnému dňu na Slovensku funguje dočasný „kurzarbeit“, ktorý sme zaviedli po vypuknutí pandémie. V prípade, že zamestnávateľ udrží pracovné miesto, dostane náhradu vo výške 100 % mzdových nákladov. Tento nástroj však nie je dlhodobo udržateľný, preto sme pripravili návrh trvalej podpory v čase skrátenej práce, ktorý úspešne funguje vo viacerých krajinách Európskej únie.

„Považujem za dôležité, že návrh bol schválený v podobe, na ktorej sa dohodla Hospodárska a sociálna rada. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia, podnikatelia, živnostníci a ich zamestnanci, či dodávatelia vykonávali svoju činnosť v predvídateľnom prostredí. Istota, že v prípade krízy spôsobenej napríklad pandémiou, pomôže štát pri udržaní pracovných miest, je kľúčová.,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Návrh zákona vypracoval rezort práce nielen s cieľom zabezpečiť časti mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, ale aj s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť zamestnávateľov. „Zavedenie podpory v čase skrátenej práce tzv. Kurzarbeit pomôže v čase kríz, či už celoslovenských, sektorových alebo firemných udržať pracovné miesta a zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,“ doplnil štátny tajomník Boris Ažaltovič. Zamestnávateľ tak udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti nabehne na produkciu plynulo, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Systém a podmienky nároku na finančnú pomoc

Podmienkou poskytovania podpory v čase skrátenej práce je platenie poistného do fondu poistenia v nezamestnanosti zo strany zamestnávateľa za posledných 24 mesiacov. Peniaze budú následne zamestnávateľom vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ktorým ich na tento účel poskytne Sociálna poisťovňa.

Zamestnávateľ podá žiadosť na príslušný úrad práce alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny odkiaľ mu príde do 10 dní rozhodnutie. Výška pomoci bude v maximálnej výške 2-násobku denného vymeriavacieho základu. Napríklad pri priemernej mzde 1 100 eur za rok 2020 bude maximálny vymeriavací základ 2 200 €. Podpora od štátu bude teda vo výške 1 340 eur, čo tvorí 60 % mzdy, a zostávajúcich 20 % uhradí zamestnávateľ. Zamestnanec dostane 80 % svojej čistej mzdy. Návrh zákona zároveň zavádza plnú elektronizáciu podávania žiadostí o podporu v čase skrátenej práce, čo bude vyžadovať, aby zamestnávatelia disponovali kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Snahou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo ponechať SZČO medzi cieľovými žiadateľmi. Účastníci rozporových konaní sa nakoniec dohodli o ich vyňatí. Dôvodom je, že väčšina živnostníkov plní odvodové povinnosti z minimálnych vymeriavacích základov, čím by suma podpory nebola v dostatočnej výške. MPSVR SR však plánuje SZČO aj naďalej podporovať prostredníctvom schém štátnej pomoci. „V zákone bude stanovená odvolávka, že vždy, keď bude aktivovaný kurzarbeit, bude súčasne spustená schéma pomoci pre živnostníkov,“ uzavrel minister Krajniak.

Začiatkom roka prešiel návrh zákona medzirezortným pripomienkovým konaním. Z 220 pripomienok bolo 80 klasifikovaných ako zásadné. Viaceré z nich smerovali k otázke samotnej potreby fondu zamestnanosti a jeho financovania, riešili sa však aj návrhy k zníženiu administratívneho zaťaženia pri podávaní žiadosti a otázky systému vyplácania finančnej pomoci.

Návrh zákona bude predložený Národnej rade SR na prvé čítanie už na 25. schôdzi so začiatkom 16. marca. MPSVR SR predpokladá zavedenie stáleho „Kurzarbeitu“ začiatkom roka 2022 a dovtedy vynaloží všetko úsilie, aby bola podpora zo súčasného projektu „Prvá pomoc“ adresná, prístupná a zrozumiteľná pre každého, kto ju bude potrebovať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk