Hlavné menu

28.10.2020

Z „Prvej pomoci +“ rezort vyplatí viac peňazí väčšiemu počtu žiadateľov

V „Prvej pomoci +“ nielen zvyšujeme a predlžujeme finančnú pomoc na ochranu pracovných miest do marca, ale tiež rozširujeme okruh oprávnených žiadateľov. O pomoc budú môcť navyše požiadať aj SZČO, ktoré majú príjem z iného zamestnania. Túto pomoc dopĺňa aj poskytovanie tzv. covid príplatku pre zamestnancov, ktorí ochorejú napr. pri starostlivosti o ľudí. Rovnako aj opatrenie z rezortu dopravy zamerané na podporu domácemu cestovnému ruchu.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod vedením ministra Milana Krajniaka zvyšuje a rozširuje finančnú pomoc zamestnávateľom a SZČO na podporu udržania pracovných miest. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu „Prvá pomoc“ sa začnú uplatňovať už pri žiadostiach o príspevky za október a to za celý mesiac.

V priebehu budúceho týždňa začne rezort posielať približne 126 000 existujúcim žiadateľom o pomoc dodatky k zmluvám. Podávanie nových žiadostí a výkazov k čerpaniu Prvej pomoci + plánujeme spustiť druhý novembrový týždeň.

Navyše sa predlžuje aj poskytovanie príspevkov zamestnávateľom a SZČO. Dostanú ich aj za mesiace január až marec 2021.

Upozorňujeme zamestnávateľov, že ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy prevyšujúce hodnotu 100 000 eur alebo opakujúce sa plnenia úhrnne prevyšujúce hodnotu 250 000 eur, je podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora povinný sa zapísať do registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa v súčasnosti považuje pre nezapísaných zamestnávateľov za splnenú iba do 31. 12. 2020.

Opatrenie č.1 : pomoc zamestnávateľom - zatvorené prevádzky alebo obmedzenie činnosti

Podľa nových podmienok dostane zamestnávateľ príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa. V súčasnosti je tento príspevok vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca. Maximálna výška príspevku sa nemení, zostáva na úrovni 1 100 eur.

Zamestnávateľom vychádzame v ústrety aj tým, že príspevok budú môcť žiadať nielen na zamestnancov prijatých do 1. 3. 2020, ale aj aj na tých, ktorí nastúpili do zamestnanie najneskôr 2. 9. 2020. Zároveň sa skracuje aj obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

Rozširujeme aj skupinu žiadateľov, keďže o príspevky sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020.

O túto pomoc môžu napr. žiadať prevádzkovatelia reštaurácií, ktorým ÚVZ SR obmedzil poskytovanie stravovacích služieb zákazom konzumácie jedál priamo v prevádzke.

Opatrenie č.2 : pomoc SZČO

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môžu po novom žiadať aj SZČO, ktorým po 01. 07. 2020 vznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia, rovnako aj tie, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. 02. 2020, najneskôr však k 02. 09. 2020. Príspevok dostanú aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru.

Aj pri tejto pomoci dochádza k zvýšeniu finančného príspevku a to o 50 %. Pohybuje sa od 270 eur do 810 eur v závislosti od poklesu tržieb. Pri súbehu s pracovným pomerom sa výška príspevku zníži o čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

pokles tržieb (kategórie) apríl až september október až december
od 20,00 - 39,99 % 180,- eur 270,- eur
od 40,00 - 59,99 % 300,- eur 450,- eur
od 60,00 - 79,99 % 420,- eur 630,- eur
od 80 % a viac 540,- eur 810,- eur

Po novom tak môže napr. kaderníčka, ktorá nemá iný príjem a poklesli jej tržby o viac ako 80 %, dostať namiesto 540 eur až 810 eur.

Vďaka novým podmienkam môže o prvú pomoc požiadať napr. aj umelec, ktorý je sociálne poistený a pracuje na čiastočný úväzok. Ak má mzdu 200 eur v čistom a poklesli mu tržby o viac ako 80 %, dostane príspevok 610 eur (810 -200).

Opatrenie č.3 A/B : pomoc zamestnávateľom - kurzarbeit

Rovnako ako pri opatrení 1 môžu zamestnávatelia žiadať príspevky aj na zamestnancov prijatých do pracovného pomeru po 1. 3. 2020, najneskôr ale k 2. 9. 2020. Obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní sa skracuje z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu. O príspevky môžu po novom požiadať aj subjekty, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020.

Výška príspevku pri opatrení 3A sa zvyšuje z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal prekážku na strane zamestnávateľa. Maximálna výška príspevku stúpne z 880 eur na 1 100 eur.

V praxi to bude napr. znamenať, že maloobchodná sieť, ktorá má na prekážke 100 zamestnancov, dostala za september 88 000 eur, v októbri pri rovnakom počte môže dostať až 110 000 eur.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb podľa opatrenia 3B, môže dostať od 270 eur do 810 eur na jedného zamestnanca.

Zmena bude znamenať, že napr. strojárska firma s poklesom tržieb viac ako 80 % a 100 zamestnancami dostala za september 54 000 eur, v októbri pri rovnakom počte môže dostať až 81 000 eur.

Opatrenie č.4 : pomoc vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam a jednoosobovým s.r.o.

Podľa nových parametrov projektu nie je podmienkou pre žiadanie príspevku v rámci opatrenia 4 absencia príjmu. O pomoc teda môže požiadať aj SZČO, ktorá dočasne prerušila alebo obmedzila vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila resp. nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie a nespĺňa podmienky vzniku nároku na opatrenie č. 2 alebo jej nevznikla odvodová povinnosť na sociálne poistenie. Skupinu žiadateľov rozširujeme aj o tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01. 02. 2020, najneskôr však k 02. 09. 2020.

Pri tomto opatrení sa zvyšuje príspevok z 210 eur na 315 eur. Ak žiadateľ vykonáva aj inú zárobkovú činnosť, od tejto sumy sa odpočíta jeho čistý príjem.

V praxi to znamená, že napr. stolár ako jednoosobová s.r.o. bez príjmu dostane 315 eur namiesto 210 eur.

O príspevok v rámci opatrenia 4 môžu žiadať aj športovci, ktorým nevznikol nárok platiť poistné na sociálne poistenie a majú aj príjem zo zamestnania. Pri čistom príjme 200 eur majú nárok na príspevok 115 eur (315-200=115 ).

SOS dotácia

Ministerstvo opätovne zavádza aj poskytovanie SOS dotácie pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“. Po novom budú zvýšenú dotáciu vo výške 300 eur vyplácať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť o SOS dotáciu za október a nasledujúce mesiace bude preto potrebné podať na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ pobyt. Úrady začnú prijímať žiadosti od novembra a to aj elektronicky.

COVID príplatok

Od mája tohto roka sa novelou zákona o sociálnom poistení zabezpečilo, aby zamestnanci, ktorí sa pri výkone povolania nakazili COVID-19, mohli byť posúdení za účelom priznania nároku na úrazový príplatok. Ten je vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu a takému zamestnancovi je spolu s nemocenským poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Uplatňuje sa v prípade zamestnancov, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Sú to napr. zamestnanci zariadení sociálnych služieb či zdravotnícky personál.

V návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý je aktuálne predmetom rokovania NR SR, sa zjednodušuje proces vyplatenia tohto úrazového príplatku. Pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19 bude podmienka choroby z povolania splnená potvrdením zamestnávateľa, že jeho zamestnanec ochorel na COVID-19 na pracovisku pri výkone svojej profesie. V tomto prípade už nebudú potrebné ďalšie kroky. V prípade, ak zamestnávateľ uvedenú skutočnosť nepotvrdí, podmienky nároku na úrazový príplatok sa budú posudzovať štandardne ako doteraz (potreba potvrdenia o chorobe z povolania).

Nárok na úrazový príplatok budú mať aj pomáhajúci dobrovoľníci (napr. dobrovoľný hasič), ktorí sa v súvislosti s činnosťou dobrovoľníka nakazia ochorením COVID-19. Okruh osôb, ktoré nie sú zamestnancami, ale nárok na úrazový príplatok im v prípade nákazy COVID-19 pri výkone činnosti vznikne, je uvedený v §17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Táto zmena znamená, že napr. zamestnanec s mesačnou hrubou mzdou 709,10 eura, čo v čistom predstavuje 567,32 eura, dostane v prípade nákazy ochorením COVID-19 pri výkone povolania kombináciou nemocenskej dávky a úrazového príplatku 599,20 eura mesačne.

Pomoc cestovnému ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Špeciálnu pomoc vo výške 100 mil. eur dostanú podnikatelia v cestovnom ruchu. Žiadať o ňu môžu reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely a penzióny, aquaparky a kúpaliská, sprievodcovia v cestovnom ruchu, botanické záhrady, zoo, prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, múzeá, historické pamiatky a turistické atrakcie a prevádzky vlekov a lanoviek (zoznam oprávnených prijímateľov špecifikuje MDV SR).


​Podmienkou pre získanie pomoci za obdobie od 1. 4. 2020 do 31. 12. ​2021 je pokles tržieb o viac ako 40 % v dôsledku pandémie v porovnaní s rokom 2019. Výška pomoci sa určí podľa poklesu tržieb v danom mesiaci v porovnaní s tržbou v tomto mesiaci v roku 2019. Finančný príspevok sa poskytne vo výške od 1,4 % do 10 % v závislosti od poklesu tržieb. Požiadať treba za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia, teda samostatným výpočtom za každý mesiac.

V praxi to bude napr. znamenať, že pri poklese tržieb o 100 % (t.j. zatvorená prevádzka) dostane žiadateľ príspevok vo výške do 10 % obratu príslušného mesiaca v roku 2019, v závislosti od jednotlivých výziev.

Všetky informácie o pomoci pre cestovný ruch aj s kontaktnými údajmi ​sú dostupné na stránke www.mindop.sk/cestovnyruch . Podnety môžete posielať na: pomoc@mindop.sk.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk