Hlavné menu

Kompetenčné/odborné vzdelávanie

Základné informácie

Kompetenčné/odborné vzdelávanie bude prebiehať:

 • počas implementácie NP PPOK v rokoch 2024 – 2027,
 • pre oprávnené cieľové skupiny zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu,
 • na vzdelávanie v určených odborných oblastiach/témach,
 • na základe prihlásenia zamestnanca.

Cieľovú skupinu tvoria:

 • zamestnanci úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“),
 • zamestnanci centier pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“),
 • zamestnanci samosprávy (pre vybrané témy vzdelávaní).

Cieľom kompetenčného/odborného vzdelávania je rozvoj kompetencií, prehlbovanie a udržiavanie odborných vedomostí a zručností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Z organizačných dôvodov nebude možné zabezpečiť začatie vzdelávacích aktivít vo všetkých témach kompetenčného/odborného vzdelávania súčasne, preto v jednotlivých fázach projektu budú vyberané témy, ktoré sa budú počas implementácie projektu NP PPOK obmieňať, respektíve dopĺňať. Predpokladaný začiatok kompetenčného/odborného vzdelávania je stanovený na september 2024. Vzdelávanie bude prebiehať v skupinách maximálne 20 účastníkov a spravidla bude organizované ako jednorazová vzdelávacia aktivita v trvaní dvoch alebo troch po sebe nasledujúcich dní.

Zoznam oblastí/tém vzdelávania nájdete na tomto odkaze .

V prvej fáze projektu sa bude vzdelávanie realizovať v nasledovných témach:

 • Motivačné rozhovory, práca s nespolupracujúcim klientom,
 • Práca s rodinným systémom v rozvodovej/rozchodovej situácii,
 • Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pre účely prípravy na profesionálny výkon náhradnej starostlivosti v CDR,
 • Aspekty rozhodovacej činnosti na úseku peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP,
 • Manažment prípadu – rozvoj kompetencií v procese práce s klientom pri rozhodovaní o jeho žiadosti o dávku alebo príspevok.

Spôsob prihlásenia sa do kompetenčného/odborného vzdelávania

Prihlasovanie na vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú v priebehu implementácie NP PPOK zasielané vedúcim príslušných oddelení ÚPSVR, riaditeľom CDR, resp. mestám, obciam a vyšším územným celkom. Vedúci oddelení/riaditelia CDR, resp. zodpovedné osoby zo samosprávy, uvedú do formulára meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v konkrétnej téme a sú oprávnenou cieľovou skupinou pre danú tému. Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.

Vzdelávacia inštitúcia

Vzdelávanie v témach kompetenčného/odborného vzdelávania realizuje partner NP PPOK, ktorým je Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25 – 27, 812 41 Bratislava.

Miesto vzdelávania

Vzdelávanie v témach kompetenčného/odborného vzdelávania sa spravidla bude realizovať vo Vzdelávacom stredisku MPSVR SR, Rekreačná 429, 059 41 Tatranská Štrba. Účastníkom vzdelávania bude poskytované a hradené vzdelávanie, ubytovanie, miestna daň za ubytovanie a stravovanie. Cestovné náklady na dopravu do/zo Vzdelávacieho strediska MPSVR SR hradí vysielajúca organizácia. Ubytovanie uhrádzané z NP PPOK je spravidla v dvoj alebo trojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Osobitné požiadavky na ubytovanie je potrebné riešiť s recepciou Vzdelávacieho strediska MPSVR SR. V prípade, osobitných požiadaviek na ubytovanie upozorňujeme, že tieto môžu byť spoplatnené, pričom rozdiel v cene uhrádza účastník na mieste.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk