Hlavné menu

Špecializačné vzdelávacie programy

Základné informácie

Vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch Sociálna kuratela a Sociálna posudková činnosť bude prebiehať:

Cieľovú skupinu tvoria:

  • sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon sociálnej posudkovej činnosti pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a/alebo posudzovania odkázanosti na sociálnu službu,
  • sociálni pracovníci a fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon opatrení sociálnej kurately pre deti a/alebo opatrení sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb.

Štruktúra a celkový rozsah vzdelávania

Špecializačný vzdelávací program Sociálna kuratela pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 230 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 40 hodín v rámci špecializačného vzdelávacieho programu, z toho najmenej 30% tvorí individuálna priama supervízia.

Špecializačný vzdelávací program Sociálna posudková činnosť pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy. Celkový rozsah prípravy je 200 hodín. Súčasťou celkového rozsahu je práca pod supervíziou v rozsahu najmenej 15 hodín v rámci špecializačného vzdelávacieho programu.

Doba trvania je najmenej 12 a najviac 18 mesiacov. Organizačná forma špecializačného vzdelávacieho programu Sociálna kuratela a Sociálna posudková činnosť je kombinovaná (kombinácia prezenčnej a dištančnej formy, pričom prezenčná forma tvorí minimálne 70% celkového rozsahu). Maximálna povolená neúčasť je 10% z celkového počtu hodín. Absolvovanie špecializačnej skúšky pozostáva z písomného a ústneho overenia vedomostí v rozsahu schváleného špecializačného programu. Úspešnému absolventovi vydá vzdelávacia inštitúcia osvedčenie o špecializácii.

Spôsob prihlásenia sa do špecializačného vzdelávacieho programu

Prihlasovanie na vzdelávanie v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna kuratela bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú zasielané vedúcim oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce sociálnych vecí a rodiny. Vedúci oddelení do formulára uvedú meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a sú cieľovou skupinou špecializačného vzdelávania . Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.

Prihlasovanie na vzdelávanie v špecializačnom vzdelávacom programe Sociálna posudková činnosť bude prebiehať prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré budú zasielané vedúcim oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mestám, obciam a vyšším územným celkom. Vedúci oddelení/zodpovedná osoba za samosprávu do formulára uvedú meno a priezvisko spolu s kontaktnými údajmi zamestnancov, ktorí majú záujem o vzdelávanie a sú cieľovou skupinou špecializačného vzdelávania . Týmto zamestnancom bude následne zaslaný ďalší elektronický formulár za účelom vyplnenia údajov potrebných k ich zaradeniu na vzdelávanie. Zamestnanec zároveň vo formulári označí termín, v ktorom sa vzdelávania nebude môcť zúčastniť (napr. v danom termíne plánuje čerpať dovolenku, má iné pracovné povinnosti a podobne). Na základe poskytnutých informácií bude zaradený na niektorý z jemu vyhovujúcich termínov vzdelávania.

Vzdelávacia inštitúcia

Vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch realizuje partner NP PPOK, ktorým je Inštitút pre výskum práce a rodiny, Špitálska 25 – 27, 812 41 Bratislava.

Miesto vzdelávania

Vzdelávanie v akreditovaných špecializačných vzdelávacích programoch Sociálna kuratela a Sociálna posudková činnosť sa bude realizovať primárne vo Vzdelávacom stredisku MPSVR SR, Rekreačná 429, 059 41 Tatranská Štrba. Účastníkom vzdelávania bude poskytované a hradené vzdelávanie, ubytovanie, miestna daň za ubytovanie a stravovanie. Cestovné náklady na dopravu do/zo Vzdelávacieho strediska MPSVR SR hradí vysielajúca organizácia. Ubytovanie uhrádzané z NP PPOK je spravidla v dvoj alebo trojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a toaletou. Osobitné požiadavky na ubytovanie je potrebné riešiť s recepciou Vzdelávacieho strediska MPSVR SR. V prípade osobitných požiadaviek na ubytovanie upozorňujeme, že tieto môžu byť spoplatnené, pričom rozdiel v cene uhrádza účastník na mieste.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk