Hlavné menu

SOS dotácie

Pozastavenie výplat SOS dotácie

Vzhľadom na priaznivý vývoj pandemickej situácie a postupné uvoľňovanie pandemických opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a opätovnú možnosť vykonávať zárobkovú činnosť, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2021 pozastavuje výplatu tzv. SOS dotácie. Prijímateľom tzv. SOS dotácie bude predmetná dotácia poslednýkrát vyplatená v mesiaci júl 2021 za mesiac jún 2021.

Osobám, ktoré boli príjemcami tzv. SOS dotácie odporúčame, v prípade potreby obrátiť sa na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a požiadať o pomoc v hmotnej núdzi. Bližšie informácie o pomoci v hmotnej núdzi nájdete na nasledovnej stránke https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ , https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/pomoc-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=964362 , prípadne osobne na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zmena prijímateľa SOS dotácie

Upozorňujeme, že žiadosti o SOS dotáciu prijímajú od novembra príslušné úrady práce (podľa trvalého bydliska žiadateľa). Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou alebo elektronicky.

Ministerstvo zvyšuje dotáciu na 300 eur mesačne pre jedného žiadateľa.

SOS dotácia je určená pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na žiadny iný príspevok z projektu „Prvá pomoc plus“.

Viac informácií

Prehľad žiadateľov

Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a §3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk