Hlavné menu

Bezpečnosť technických zariadení

Bezpečnosť výrobkov (technických zariadení) počas ich používania je súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná bezpečnosť tých výrobkov (technických zariadení), ktoré bude na výkon svojej profesionálnej činnosti používať zamestnávateľ alebo podnikateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľ a nie je zamestnávateľ.

V pôsobnosti MPSVR SR sú niektoré právne predpisy o bezpečnosti výrobkov , najmä ak sú vyhradenými technickými zariadeniami.

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné myslieť už v etape pred uvedením výrobku (technického zariadenia), ale aj pred realizáciou projektov a pracovných postupov. Požiadavky BOZP pred uvedením výrobku (technického zariadenia) ustanovuje § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zamestnávateľ (prevádzkovateľ) môže používať výrobky (užívať stavby, resp. prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy), len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér alebo výrobca. (§ 13 zákona č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh alebo do prevádzky musia zabezpečiť, aby výrobky spĺňali bezpečnostné a zdravotné požiadavky. 

Koordinátorom transpozície smerníc EÚ o bezpečnosti výrobkov do právnych predpisov SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk