Hlavné menu

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov ; medzi organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými).

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle.

(§2 ods. 3 písm. b) až d) zákona o kolektívnom vyjednávaní)

Zmluvná strana na strane zamestnávateľov je povinná odovzdať kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa ministerstvu na uloženie .

(§ 9 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk