Hlavné menu

Volení funkcionári

Volení funkcionári majú z pohľadu pracovno právnych vzťahov osobitné postavenie.

Starostovia, primátori a predsedovia samosprávneho kraja zastávajú funkciu, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Ich právne postavenie a spôsob odmeňovania riešia osobitné právne predpisy.

Konflikt záujmov upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

Starosta obce alebo primátor mesta nesmie:

  • byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
  • byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze,
  • podnikať (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok).

Všeobecné povinnosti a obmedzenia ako aj výnimky nezlúčiteľnosti funkcií starostov (primátorov) vymedzujú články 4 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z..

Starosta (primátor) je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie ukončiť činnosti, ktoré sú vymedzené týmto ústavným zákonom.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti