Hlavné menu

Volení funkcionári

Volení funkcionári majú z pohľadu pracovno právnych vzťahov osobitné postavenie.

Starostovia, primátori a predsedovia samosprávneho kraja zastávajú funkciu, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Ich právne postavenie a spôsob odmeňovania riešia osobitné právne predpisy.

Konflikt záujmov upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií.

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

Starosta obce alebo primátor mesta nesmie:

  • byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
  • byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze,
  • podnikať (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok).

Všeobecné povinnosti a obmedzenia ako aj výnimky nezlúčiteľnosti funkcií starostov (primátorov) vymedzujú články 4 a 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z..

Starosta (primátor) je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do funkcie ukončiť činnosti, ktoré sú vymedzené týmto ústavným zákonom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk