Hlavné menu

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa na pracovisku priamo alebo nepriamo k otázkam, ktoré sa týkajú podmienok výkonu a organizácie práce.

Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch , jej formu a výber zástupcov zamestnancov upravuje Zákonník práce .

Rozvíjanie vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom upravuje zákon o kolektívnom vyjednávaní . Zastupovanie zamestnancov je založené na dobrovoľnosti.

Je v záujme zamestnancov, aby si vybrali svojho zástupcu, s ktorým môže zamestnávateľ spolupracovať. Ak zamestnanci nemajú zástupcu, zamestnávateľ môže v určitých prípadoch konať celkom autonómne a jeho právne úkony budú platné.

Zamestnanci si môžu zvoliť formu zastupovania prostredníctvom:


Zamestnancov môže pri jednaní so zamestnávateľom zastupovať:


§ 11a Zákonníka práce

Kolektívne vyjednávanie je rozhodujúcou a najdôležitejšou formou utvárania a rozvíjania právnych vzťahov medzi odborovým orgánom a zamestnávateľom.

Cieľom kolektívneho vyjednávania je úprava pracovných podmienok vrátane:

  • mzdových podmienok,
  • podmienok zamestnávania,
  • vzťahov medzi zamestnávateľmi (alebo ich organizáciami) a zamestnancami (alebo ich organizáciami).


Zmena podmienok, ktoré upravuje Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis, je možná ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. (§ 231 ods. 1 a 2 Zákonníka práce)

Podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní existujú dva stupne kolektívnych zmlúv:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk