Hlavné menu

Štrajk

Štrajk je úplné alebo čiastočné zastavenie práce zamestnancami . Právo na štrajk zamestnancovi zaručuje Ústava SR.

Štrajk je nástrojom zamestnancov na ochranu svojich ekonomických a sociálnych záujmov v spojení s riešením ekonomických otázok a otázok sociálnej politiky.

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci aj za čas, kedy nepracuje z dôvodu účasti na štrajku. Mzda, ani náhrada mzdy zamestnancovi za čas účasť na štrajku nepatrí.

Ak súd právoplatne rozhodne o nezákonnosti štrajku, účasť na štrajku sa považuje za neospravedlnenú neprítomnosť v práci.

(§ 141 odsek 6 Zákonníka práce)

Štrajk o uzatvorenie kolektívnej zmluvy (ako jeden z možných druhov štrajku) je upravený v zákone o kolektívnom vyjednávaní. Vyhláseniu štrajku musí predchádzať konanie pred sprostredkovateľom.

Právo vyhlásiť štrajk a rozhodnúť o jeho začatí v spore o uzatvorenie kolektívnej zmluvy prislúcha príslušnému odborovému orgánu. So štrajkom musí súhlasiť nadpolovičná väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku , ktorých sa má táto kolektívna zmluva týkať. Na hlasovaní sa však musí zúčastiť aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých zamestnancov.

(§16 – §26 zákona o kolektívnom vyjednávaní)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk