Hlavné menu

Verejná služba

Verejný záujem prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov .

Zamestnanec v sfére verejnej služby je fyzická osoba alebo štatutárny orgán, ktorý je pri výkone práce vo verejnom záujme v pracovnoprávnom vzťahu k týmto zamestnávateľom :

 • štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
 • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,
 • právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,
 • iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.

Zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis,
 • má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,
 • bola zvolená alebo vymenovaná, ak zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme alebo osobitný predpis voľbu alebo vymenovanie ustanovuje ako predpoklad vykonávania práce vo verejnom záujme,
 • je oprávnená na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu, ak sa takéto oprávnenie na dohodnutú prácu vyžaduje,
 • má poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak vyučuje náboženstvo.

Pokiaľ zákon o výkone práce vo verejnom záujme alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na týchto zamestnancov sa vzťahuje Zákonník práce.

Za zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nepovažujú tí, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce.

Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme môže popri svojom zamestnaní vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca platí, že súhlas udelil. Zamestnávateľ môže z vážnych dôvodov súhlas písomne odvolať.

Súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje, ak zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme vykonáva činnosť:

 • na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom ministerstvom alebo ostatným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
 • pri posudzovaní projektu financovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z iných zdrojov,
 • ktorej predmetom je uskutočňovanie programu supervízie,
 • vedeckú, pedagogickú, publicistickú, lektorskú, prednášateľskú, literárnu a umeleckú.


Vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ak pred nástupom do funkcie takúto činnosť vykonával, je povinný ju do 30 dní odo dňa jeho ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca skončiť.

Zákaz členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb sa nevzťahuje na tohto vedúceho zamestnanca, ak je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby zamestnávateľom a ak takáto činnosť vyplýva z výkonu jeho práce. Tento vedúci zamestnanec nemôže od príslušnej právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu.

Povinnosť podať majetkové priznanie má iba vedúci zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti