Hlavné menu

Evidencie poskytovateľov sociálnych služieb

  • Hlásenia o prijímateľoch sociálnych služieb a ich obmedzeniach (P02, P03)

Hlásenia sa poskytujú len o prijímateľoch sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a to priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom (P03) a do 8 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia obmedzenia prijímateľa sociálnej služby (P02). Údaje o prijímateľoch, ktorým sa sociálna služba poskytovala k 31.12.2021 a poskytovala sa aj po tomto dátume je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov. Ak ide o respondenta, ktorý je oprávneným žiadateľom o finančný príspevok z rozpočtu MPSVR SR, je potrebné, aby ku dňu podania žiadosti, boli údaje o jeho prijímateľoch vyplnené.

Oznam : Od 31.5. 2022 je umožnené evidovať prijímateľa, ktorému sa sociálna služba začala poskytovať pred jej zápisom do registra (pred účinnosťou zákona o sociálnych službách); t.j. pri sociálnych službách, ktoré sa poskytovali ešte pred rokom 2008.

Zároveň zmluvné údaje prijímateľa (Údaje 1), ktorému sa SoS poskytovala pred 1.1.2022 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. (je možné - nie povinné, uviesť zmluvné údaje platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa SoS začala poskytovať napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022.

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

  • Hlásenia o zamestnancoch (P04)

Hlásenia sa poskytujú o zamestnancoch poskytovateľov všetkých druhov sociálnych služieb. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pracovnoprávnom vzťahu a od zmeny týchto údajov. Údaje o zamestnancoch, s ktorými ma poskytovateľ uzatvorený pracovnoprávny vzťah k 31.12.2021 a tento vzťah po tomto dátume trval je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov. Ak ide o respondenta, ktorý je oprávneným žiadateľom o finančný príspevok z rozpočtu MPSVR SR, je potrebné, aby ku dňu podania žiadosti, boli údaje o jeho zamestnancoch vyplnené.

Oznam : Od 31.5. 2022 je umožnené evidovať zamestnanca, s ktorým bol uzatvorený pracovno-právny vzťah pred zápisom sociálnej služby do registra (pred účinnosťou zákona o sociálnych službách); t.j. pri sociálnych službách, ktoré sa poskytovali ešte pred rokom 2008.

Zároveň Údaje o úväzku(-koch) zamestnancov s pracovným vzťahom pred 1.1.2022 je možné uviesť s platnosťou k 1.1.2022, (je možné - nie povinné, uviesť úväzky platné aj pred 1.1.2022.) T. j ak sa bol pracovný vzťah uzatvorený napr. 1.1.2010 platnosť Údajov 1 je možné uviesť podľa stavu k 1.1.2022. Platí však, že základný rozsah pracovného vzťahu k 1.1.2010 (napr. 37,5 hodiny) sa musí rovnať súčtu rozsahu úväzkov v každom čase (t.j. 37,5 hodiny aj k 1.1.2022). Ak sa rozsah pracovného vzťahu v čase zmenil, je potrebné hlásenie ukončiť (aj napriek tomu, že nejde o koniec pracovného vzťahu) a zaevidovať nové hlásenie s dátumom zmeny a novým rozsahom. Ak bol rozsah menení pred dátumom 1.1.2022, postačuje zaevidovať zamestnanca s rozsahom platným k 1.1.2022, s údajom (dátumom) začiatku/zmeny pracovného vzťahu podľa toho, kedy zmena nastala (nie dátumom "pôvodného-prvého" začiatku pracovného vzťahu).

metodická príručka pre poskytovateľov sociálnych služieb k spôsobu vypĺňania jednotlivých údajov v evidenciách prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb - P02, P03 a P04 - aktualizácia k 1.6.22

  • Evidencia žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (P05)

Hlásenia sa týkajú fyzickej osoby, ktorá v zmysle § 74 ods. 3 podala žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa § 34 až 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Hlásenia sa poskytujú priebežne, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti fyzickej osoby alebo zmeny údajov, ktoré sú jej obsahom. Údaje o žiadateľoch, ktorí podali žiadosť do 31.12.2021 a nebola po tomto dátume vybavená je potrebné zapísať do IS SoS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov.

metodický postup pre poskytovateľov sociálnych služieb k vedeniu evidencie žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - P05

  • Štatistické výkazy o poskytovaní sociálnych služieb (P06, P07)

Ročné výkazy P06 prevádzkové údaje sa vypĺňajú do konca februára a finančné údaje (P07) do konca apríla za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Vzhľadom na to, že v tomto období nebol za rok 2021 umožnený prístup do IS SoS, je potrebné tieto údaje poskytnúť do IS do 31. 8. 2022 - termín bol predĺžený z dôvodu nedostupnosti prihlasovacích údajov do IS SoS pre všetkých respondentov; ( ide zväčša o totožné údaje, ktoré boli za rok 2021 poskytnuté v rámci štatistického zisťovania ŠÚ SR Soc 1-01, resp. V MPSVR 7-01, 10-01 a 11-01).

metodická príručka k vypĺňaniu ročných prevádzkových a finančných údajov o poskytovanej sociálnej službe – P06, P07 - aktualizácia k 9.6.22 - je potrebné v systéme vyplniť aktuálne za rok 2021 za každú sociálnu službu zapísanú v registri

Vo výkazoch P06 a P07 za rok 2021 poskytovatelia sociálnych služieb - Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, Podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, Včasná intervencia, Sprievodcovská a predčitateľská služba, Tlmočnícka služba, Sprostredkovanie tlmočníckej služby, Sprostredkovanie osobnej asistencie, Pomoc pri výkone opatrovníckych práv, Jedáleň, Sociálna rehabilitácia, Sociálne poradenstvo základné a špecializované, ktorí sociálnu službu (na jednom mieste/území) poskytujú viacerými formami (ambulantná/terénna/iná) a prevádzkové a finančné údaje o poskytovaní sociálnej služby za rok 2021 neviedli v členení podľa formy jej poskytovania, vyplnia výkazy P06 a P07 len za tú formu druhu sociálnej služby, ktorej poskytovanie u konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby prevažuje, ak týmito údajmi za rok 2021 nedisponujú v požadovanej štruktúre za jednotlivé formy poskytovanej sociálnej služby.

Vo výkazoch P06 za rok 2021 poskytovatelia sociálnych služieb - Útulok, Podpora samostatného bývania, Služba včasnej intervencie, Sociálna rehabilitácia, Sociálne poradenstvo, ktorí v roku 2021 nezbierali údaje o prijímateľoch v štruktúre požadovanej vo výkaze (členenie podľa veku, spôsobilosti na právne úkony, typu liečby, druhu zdravotného znevýhodnenia a i.), uvedú pri týchto údajoch (členení prijímateľov) nulu, ak údajmi v požadovanej štruktúre pre daný druh sociálnej služby za rok 2021 nedisponujú. Za rok 2022 bude potrebné prijímateľov evidovať v požadovanej štruktúre.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk