Hlavné menu

Informácie pre obce k poskytovaniu finančných príspevkov neverejným poskytovateľom

Vzhľadom na podnety z aplikačnej praxe zo strany miestnej samosprávy a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov neverejným poskytovateľom, MPSVR SR spracovalo nasledovné informačné materiály obsahujúce:

  • Informáciu o poskytovaní finančných príspevkov miestnou a regionálnou samosprávou podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o povinnostiach obcí a miest pri ich poskytovaní. Informuje o spôsobe, akým sa výška jednotlivých druhov finančných príspevkov určuje a poskytuje príklady ich výpočtov.

Informácia k poskytovaniu finančných príspevkov obcou podľa zákona o sociálnych službách na poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby

  • Stručné základné východiská k procesom v oblasti poskytovania finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Základné východiská pri poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (FPP) neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb (NPSS) v zariadeniach podmienených odkázanosťou

  • Informáciu o povinnosti každej obce (aj obce, ktorá aktuálne neposkytuje neverejným poskytovateľom FPP na svojom území na pre svojich obyvateľov) zverejňovať relevantné (finančné) údaje na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku (FPP) na svojom webovom sídle a aj na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka, za účelom poskytovania FPP inou obcou neverejnému poskytovateľovi, so sídlom na území tejto obce, u ktorého bola zabezpečená sociálna služba inou obcou pre jej obyvateľa. Informácia obsahuje aj dôvody a nevyhnutnosť dodržiavania tejto povinnosti.

I nformácia k povinnosti obcí a miest zverejňovať relevantné údaje na účely určenia výšky finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na svojom území

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk