Hlavné menu

Poskytnutie alebo zabezpečenie služby

Aký je postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby?

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby by mal byť nasledovný:

 • občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb (uvedený v § 34 až 41), v súlade s vecnou a miestnou príslušnosťou obce a vyššieho územného celku pre podanie tejto žiadosti podľa § 92 ods. 2 až 4,

 • obec/VÚC vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotnýposudok v súlade s § 49,

 • obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade § 50,

 • na základe zdravotnéhoa sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,

 • na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb,

 • ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, a má záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo jej zabezpečenie s finančnou podporou z verejných prostriedkov a má záujem, aby sa pri platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu na neho vzťahovala právna ochrana zostatku z príjmu pri platení úhrady za sociálnu službu, písomne požiada príslušnú obec alebo VÚC o zabezpečenie poskytovaniasociálnej služby, resp. ak má záujem o poskytovanie ňou vybraným verejným poskytovateľom sociálnej služby, uvedievybranému verejnému poskytovateľovi sociálnej služby údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,

 • obec alebo vyšší územný celok na základe výberu poskytovateľa občanom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej právnickej osoby, ktorá je verejným poskytovateľom sociálnej služby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 až 9.

  Viac:

  Zároveň v súlade s § 8 ods. 7 môže občan, ktorý je na základe právoplatného rozhodnutia na túto sociálnu službu odkázaný požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo zariadenie zriadené alebo založené obcou a vyšším územným celkom. Ak toto zariadenie uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb, je povinnosť obce alebo VÚC podľa § 8 ods. 2 a 3 splnená. Ak však toto zariadenie nemá voľné miesto je v zmysle § 8 ods. 4 povinné bezodkladne zaslať žiadosť klienta o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby príslušnej obci alebo vyššiemu územnému celku, ktorá na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedie poradie, v ktorom poskytne alebo zabezpečí poskytnutie sociálnej služby žiadateľom, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, ak nie sú na strane tejto fyzickej osoby preukázateľné dôvody potreby bezodkladného poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby.

  V prípade, že obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje sociálnu službu u neverejného poskytovateľa, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby (buď na určitú kapacitu klientov alebo pre konkrétneho klienta) v súlade s § 8 ods. 8 zákona.
  V prípade, že občan žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení a ani vyššie uvedeným postupom nie je možné zabezpečiť pre občana sociálnu službu v zariadení, obec alebo zariadenie s právnou subjektivitou zaradí občana do poradia na poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby u poskytovateľa, o ktorého klient prejavil záujem- na základe informovaného výberu si ho vybral, tak aby sa zachovalo jeho právo voľby.

  Ak má fyzická osoba záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby bez potreby dodržania vyššie uvedeného postupu, t. j. aj bez potreby posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, a ak sa jej bude ňou zvoleným poskytovateľom tejto sociálnej služby poskytovať v rámci tejto sociálnej služby aj pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s poskytovateľom sociálnej služby priamo (bez „sprostredkovania“ obce alebo VÚC) a platí úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby (tzv. samoplatca).


  Akým spôsobom sa umiestňujú klienti do útulku, ktorý je neziskovou organizáciou založenou obcou? Ako sa určuje úhrada v tomto zariadení? Na základe sa poskytuje sociálna služba v nízkoprahových zariadeniach a kto uhrádza náklady spojené s posakytnutím takejto sociálnej služby? Obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt, alebo obec, na ktorej území sa nachádza zariadenie, prípadne zriaďovateľ?

  Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2). Úhradu za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Nakoľko právnická osoba založená obcou, v tomto prípade nezisková organizácia založená obcou, ako jediným zakladateľom, na poskytovanie sociálnej služby v útulku je podľa § 3 ods. 3 zákona verejným poskytovateľom tejto sociálnej služby, na určenie úhrady za sociálnu službu sa vzťahuje regulácia tejto úhrady pre verejného poskytovateľa sociálnej služby ustanovená v § 72 ods 2 a nasl. zákona.

  V súlade s § 24 ods. 3 sociálna služba, ktorá má nízkoprahový charakter, musí byť pre fyzickú osobu ľahko dostupná aj vzhľadom na výšku požadovanej úhrady za sociálnu službu. Ak si obec založila neziskovú organizáciu, ktorá prevádzkuje útulok s miestom poskytovania tejto sociálnej služby v územnom obvode tejto obce, napriek tomu, že zo zákona nie je povinná poskytovať ani zabezpečovať takúto sociálnu službu, je ju povinná táto obec, aj spolufinancovať, a to bez ohľadu na trvalý pobyt klientov, ktorým sa táto služba v tomto zariadení poskytuje.

  V súlade s § 79 ods. 6 a podľa § 71 ods. 7 MPSVR SR poskytuje na základe žiadosti obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27 a 29 (teda aj útulok) alebo obci, ktorá poskytuje sociálnu službu v týchto zariadeniach, finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie. Výška tohto finančného príspevku je uvedená v prílohe č. 4a k zákonu (výška finančného príspevku na jedno miesto v útulku na mesiac- 150 eur, výška finančného príspevku na jedno miesto v útulku na rozpočtový rok – 1 800 eur).


  Na základe čoho žiadať neverejných poskytovateľov o zabezpečenie služby ako napr. útulok, sociálne poradenstvo, zariadenie núdzového bývania a podobne, keďže sa pri týchto službách klienti neposudzujú - kto skúma ich nárok na danú službu, keďže VÚC má zabezpečiť poskytovanie služby a tiež požiadať neverejného poskytovateľa o jej poskytnutie?

  Odkázanosť na sociálnu službu v nízkoprahových zariadeniach a vo všeobecnosti pri sociálnych službách krízovej intervencie vzhľadom na ich povahu a účel a pri poskytovaní sociálneho poradenstva posudzuje priamo poskytovateľ sociálnej služby (sociálna práca s klientom je súčasťou každej sociálnej služby - §2 ods. 6), VÚC sa má možnosť vopred preukázateľným spôsobom dohodnúť s neverejným poskytovateľom o poskytovaní sociálnej služby (§ 8 odsek 8) vzhľadom na preukázateľný alebo predpokladaný oprávnený dopyt po sociálnej službe príslušného druhu v územnom obvode aj vo väzbe na schválenú koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode a následne uzavrieť s konkrétnym neverejným poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 77 a 78.

  Akým spôsobom si VÚC „objednáva“ u poskytovateľov poskytovanie sociálnej služby klientom, ak ide o sociálnu službu o ktorej odkázanosti sa nerozhoduje? Ako požiadať o poskytovanie tejto sociálnej služby budúceho poskytovateľa? Treba určiť presne údaje o občanovi, pre ktorého sa služba objednáva, alebo to postačuje len rámcovo bez uvedenia občanov alebo ich počtu?

  Ide o preukázateľné požiadanie budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktoré môže byť realizované aj predbežne a rámcovo (napr. na určenú kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta alebo konkretizovaný počet klientov. Závisí to od povahy a účelu sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu- preukázateľného alebo predpokladaného dopytu po sociálnej službe, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.

  Ako postupovať pri prijímaní do útulkov/nocľahární - „technicky'?

  Pri tomto type zariadenia, vzhľadom na povahu a účel sociálnych služieb krízovej intervencie klient nie je povinný podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obci alebo VÚC (§ 8 ods. 1) a preto klient žiada o poskytnutie tejto sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby priamo poskytovateľa (útulok). Poskytovateľ sociálnej služby v rámci povinnosti ustanovenej v § 9 ods. 8 - plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. A k zákonu - má mať písomne vypracovaný transparentný a pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a viesť dokumentáciu o procese začatia poskytovania sociálnej služby (príloha č. 2 k zákonu písm. A časť II bod 2.3).


  Ak si občan (podľa § 8 ods. 2 a 3) vybral neverejného poskytovateľa, ale obec/VÚC nepožiadal a nezazmluvnil tohto neverejného poskytovateľa na finančnú podporu poskytovania sociálnej služby občanovi z rozpočtu obce/VÚC, môže byť takáto sociálna služba poskytnutá týmto vybraným neverejným poskytovateľom len ako tzv. samoplatcovi?

  Ak dôjde k situácii, že obec/VÚC zabezpečuje sociálnu službu u neverejného poskytovateľa, neverejného poskytovateľa si vyberá klient, pričom ustanovenie § 8 odsek 5 neobmedzuje voľbu klienta určitým územím, napr. samosprávneho kraja, v ktorom má trvalý pobyt. Ak teda klient podá príslušnej obcí/VUC žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby u vybraného poskytovateľa, obec/VÚC je povinná požiadať tohto poskytovateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby s jej občanom (žiadateľom). V takomto prípade, poskytuje obec/VÚC finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi aj vtedy, ak sa nachádza mimo jeho územia. Ak klient uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s ním zvoleným neverejným poskytovateľom tejto sociálnej služby, bez podania žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby príslušnej obcí/VUC, táto nie je povinná poskytnúť finančné príspevky neverejnému poskytovateľovi, t.j. na poskytovanie sociálnej služby klientovi sa neprispieva z verejných prostriedkov.

  Viac....

  Zdôrazňujeme, že doručenie písomnej žiadosti zo strany fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, obci alebo vyššiemu územnému celku, v rozsahu ich pôsobnosti, podľa § 8 ods. 1 o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 a s ňou súvisiace preukázateľné požiadanie zo strany tejto obce alebo vyššieho územného celku konkrétneho touto fyzickou osobou vybraného neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby, a to podľa § 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách, je právne významné aj na ochranu prijímateľa pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu a majetku ku dňu splatnosti tejto úhrady. Podľa § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách prijímateľ sociálnej služby uvedenej v § 31 a 34 až 41 je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje a zisťuje podľa osobitného predpisu, ak § 72 ods.18 a § 72a neustanovujú inak. To sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorému neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej poskytovanie nepožiadali obec alebo vyšší územný celok, a na prijímateľa sociálnej služby, ktorému poskytuje sociálnu službu neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. To znamená, že uplatnenie právnej ochrany zostatku z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu ku dňu jej splatnosti je pri poskytovaní sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby viazané len na prijímateľa sociálnej služby, pre ktorého obec alebo vyšší územný celok požiadali tohto neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby podľa § 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách.


  Je obec povinná zriadiť všetky sociálne služby uvedené v § 80?

  Podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré má v obligatórnej pôsobnosti, a to v súlade s § 8 ods. 2 (t.j. ak je oprávnený dopyt zo strany cieľových skupín- fyzických osôb , ktoré sú odkázané na konkrétny druh sociálnej služby ). To znamená, že obec nie je povinná sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa. Je potrebné tiež uviesť, že pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb (t. j. aj zriaďovaní), obec vychádza z potrieb svojich obyvateľov vychádzajúcich aj z komunitného plánu sociálnych služieb v územnom obvode obce. V prípade, že v danej obci nie sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu, nie je potrebné danú sociálnu službu zriaďovať, poskytovať alebo zabezpečovať. Rovnaký princíp sa vzťahuje aj na VÚC.


  Môže obec poskytovať sociálne služby, napríklad sociálne poradenstvo, nízkoprahové denné centrum prostredníctvom založenej právnickej osoby, alebo aj samostatne ako obec, napríklad v priestoroch denného centra (klubu dôchodcov)?

  Podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie taxatívne uvedených sociálnych služieb, v rámci svojej pôsobnosti. To znamená, že obec môže sociálnu službu priamo poskytovať, ale môže jej poskytovanie zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa.
  Zákon o sociálnych službách neurčuje, v akých konkrétnych priestoroch má byť sociálna služba poskytovaná ale v zásade, v rámci konania o zápis do registra poskytovateľov ustanovuje požiadavku preukázania právneho vzťahu k týmto priestorom a oprávnenosti ich užívania na určený účel, a to spolu s plnením súvisiacich hygienických podmienok v týchto priestoroch. Poskytovateľ teda musí zabezpečiť vhodné priestorové podmienky spolu s plnením hygienických podmienok v týchto priestoroch pre poskytovanie sociálnej služby, čo závisí aj od toho, o aký druh sociálnej služby ide. Pokiaľ ide o základné sociálne poradenstvo, túto odbornú činnosť obec a VÚC poskytuje priamo ako svoju originálnu samosprávnu pôsobnosť orgánu verejnej moci (§ 80 písm. f)) a nie ako samostatnú odbornú činnosť, u ktorej sa na vznik oprávnenia ju poskytovať požaduje zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným VÚC; to znamená, že obec sa na výkon základného sociálneho poradenstva neregistruje.

  Môže o zabezpečenie sociálnej služby pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa požiadať otec narodených trojčiat, ktorý s trvalým pobytom v obci, ak má matka má trvalý pobyt v inej obci?

  Áno, o takúto službu môže požiadať aj otec detí. Zákon o sociálnych službách neupravuje, ktorý z rodičov žiada o takúto službu. Dôležité sú dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo za pomoci rodiny starostlivosť o dieťa/deti. Medzi takéto dôvody patrí aj narodenie najmenej troch detí súčasne.

Môže sa klientovi začať poskytovať sociálna služba v zariadení pre seniorov, ak je odkázaný na pomoc inej osoby v V. a VI. stupni, ale má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb?

Sociálnu službu v zariadení pre seniorov možno poskytovať, len ak má občan vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Ak už má klient vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, ale napriek tomu má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, je potrebné, aby požiadal obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Klient sa môže ocitnúť v rôznych životných situáciách a v súlade so zákonom o sociálnych službách môže požiadať o posúdenie odkázanosti na viacero druhov sociálnych služieb súčasne alebo uplynutím času. Preto fyzická osoba môže mať vydané súčasne rozhodnutie napr. o jej odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, aj rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb.

Ak o odkázanosti občana na sociálnu službu v domove sociálnych služieb napr. už rozhodoval príslušný vyšší územný celok, zákon o sociálnych službách umožňuje obci (§ 92 ods. 9) použiť v konaní o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov ako podklad pre vydanie svojho rozhodnutia aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydaný vyšším územným celkom na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. To znamená, že v takomto prípade obec nemusí opätovne vykonávať zdravotnú posudkovú činnosť a vykonáva len sociálnu posudkovú činnosť a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Ak sa klientovi začne poskytovať sociálna služba ako „samoplatcovi“, t.j. bez posúdenia (v súlade s § 51a) môže takýto klient aj v priebehu poskytovania sociálnej služby požiadať príslušnú obec alebo VÚC o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu?

Klient môže príslušnú obec alebo VÚC kedykoľvek požiadať o posúdenie odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby, bez ohľadu na to, či sa mu už sociálna služba poskytuje bez vykonania posudkovej činnosti podľa tohto zákona alebo nie. Chceli by sme upozorniť, že poskytovanie sociálnej služby bez posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51a však nie je možné stotožňovať s bezodkladným poskytovaním sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách. Ak poskytovateľ začne poskytovať sociálnu službu bezodkladne z dôvodov uvedených v § 8 ods. 6 pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, t. z. že konanie o odkázanosti ešte nebolo ukončené, je potrebné (ak je to možné), aby bola pred začatím poskytovania tejto sociálnej služby podaná touto fyzickou osobou alebo za ustanovených podmienok inou fyzickou osobou žiadosť príslušnej obci alebo príslušnej VÚC o posúdenie odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby a bolo začaté konanie o odkázanosti na sociálnu službu.

Je možné poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov, tak ako to bolo do 1.3. 2012 podľa § 35 ods. 1 písm. b)?

Novelou zákona o sociálnych službách účinnou od 1.3.2012 sa nezrušila možnosť poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov podľa § 35 ods. 1 písm. b), ak fyzická osoba dovŕšila dôchodkový vek. Z uvedeného vyplýva, že v praxi sa naďalej budú vyskytovať prípady, keď klient prijatý do zariadenia pre seniorov z vážnych dôvodov, nebude odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a nebude mať stupeň odkázanosti najmenej IV. O odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov rozhoduje príslušná obec v správnom konaní.

Čo sa považuje za preukázateľný spôsob požiadania budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby v intenciách § 8 odsek 8 zákona o sociálnych službách?

Preukázateľný spôsob znamená, že je možné kedykoľvek hodnoverne preukázať, že došlo k procesu požiadania budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby (napr. elektronicky, písomne, zvuková nahrávka).

Klient, ktorému bola zabezpečená sociálna služba u neverejného poskytovateľa a VÚC poskytoval na tohto klienta finančný príspevok, po určitom čase odchádza k inému poskytovateľovi sociálnej služby. Je potrebné, aby si klient podal novú písomnú žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby u iného poskytovateľa? Môže byť takýto klient opätovne zaradený do poradia žiadateľov o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnej služby podľa § 8 ods. 4 a môže teda VÚC na určité obdobie prerušiť poskytovanie a vyplácanie finančných príspevkov na tohto klienta?

Takýto klient si podáva len písomnú žiadosť, ktorou žiada zmeniť pôvodnú žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, a to v časti názvu poskytovateľa sociálnej služby a miesta poskytovania sociálnej služby. Výber nového poskytovateľa sociálnej služby rovnakého druhu sociálnej služby a formy sociálnej služby u prijímateľa sociálnej služby s finančnou podporou tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov neovplyvní už vzniknutý nárok na poskytovanie tejto finančnej podpory. Zákon o sociálnych službách totiž kladie akcent na zvýšenú ochranu už vzniknutých právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby, napr. explicitne ak ide o poskytovanú sociálnu službu v zariadení sociálnej služby celoročnou pobytovou formou a pri zabezpečení kontinuity jej zabezpečenia aj pri zmenených právnych podmienkach.

Zariadenie sociálnych služieb, ktorého zriaďovateľom je VÚC má 2 týždňovú celozávodnú dovolenku. „Náhradná“ služba počas dovolenky je zabezpečená v inom zariadení v pôsobnosti VÚC. Rodič nezaopatreného dieťaťa, ktoré je klientom zariadenia, kde je dovolenka, má ale záujem dieťa počas dovolenky umiestniť v inom zariadení, ktorého zriaďovateľom je iný VÚC. Je možné zabezpečiť sociálnu službu v zariadení inej VÚC, keď klient (dieťa) má zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenú so svojim pôvodným poskytovateľom, t.j. už mu bola sociálna služba zabezpečená?

Na obdobie počas dovolenky je potrebné dodatkom ukončiť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v pôvodnom zariadení s tým, že v predmetnom dodatku bude dohodnuté, že počas dovolenky mu bude sociálna služba zabezpečená a poskytovaná v inom zariadení (identifikuje sa zariadenie) a v inom samosprávnom kraji a po ukončení dovolenky (s presným vymedzením dátumu ukončenia), musí byť obsiahnutý záväzok uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby za rovnakých podmienok v pôvodnom zariadení, na základe ktorej mu bude opäť kontinuálne poskytovaná. Je potrebné teda zabezpečiť také právne podmienky, aby mal klient právnu istotu, že po návrate sa bude mať kam vrátiť a že sociálna služba, ktorá sa mu bude poskytovať, bude aj naďalej podporovaná z verejných zdrojov. Navyše platná právna úprava nepočíta s tým, že sociálna služba poskytovaná napr. celoročne, môže byť prerušená z dôvodu celozávodnej dovolenky a klient by nemal znášať následky takéhoto prerušenia poskytovania sociálnej služby. Samosprávnemu kraju, v ktorom sa bude sociálna služba dieťaťu poskytovať počas dovolenky, sa budú príslušným vyšším územným celkom refundovať ekonomicky oprávnené náklady znížené o sumu prijímateľom zaplatenej úhrady podľa § 71 ods. 10.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk