Hlavné menu

Sociálne služby krízovej intervencie

Sociálne služby krízovej intervencie sa poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych nepriaznivých situácií (napr. ubytovanie, strava, základné ošatenie a obuv a základná osobná hygiena, domáce násilie, bývanie v osade), a to prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, integračného centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na polceste, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového bývania .

Uvedené sociálne služby a zariadenia sa nelíšia len svojím názvom, ale aj v závislosti od toho, či a akým spôsobom sa rozhodla sama fyzická osoba riešiť svoju situáciu. Možnosť výberu vyššej a kvalitnejšej formy napr. bývania alebo iných aktivít môže pre klienta znamenať významný posun smerom k bežnej integrácii (napr. z nocľahárne, kde prespáva len sporadicky a väčšinu dní inak trávi na ulici, k výberu útulku, kde môže bývať určitý čas a poberať aj iné formy podpory). Zrejmý je napr. aj rozdiel medzi útulkom, nocľahárňou a domovom na polceste. Pokiaľ nocľaháreň a útulok poskytujú sociálnu službu klientom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, domov na polceste je zameraný na fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie z dôvodov taxatívne určených zákonom (napr. po skončení pobytu v detskom domove, zariadení sociálnych služieb alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody). Zariadenie núdzového bývania poskytuje tiež bývanie, ale inému okruhu klientov. Ide napr. o fyzickú osobu, na ktorej je páchané násilie, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi. Ide teda o veľmi špecifické cieľové skupiny sociálnej intervencie. Prevenciou a ochranou pred násilníkom alebo inými nebezpečnými osobami je zabezpečenie utajenia miesta ubytovania a zachovanie anonymity fyzickej osoby v zariadení núdzového bývania, ak ide osoby, na ktorých bolo páchané násilie alebo pre obete obchodovania. Pre fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené základné životné potreby (napr. bezdomovci) je určené aj nízkoprahové denné centrum, v ktorom sa môžu tieto osoby zdržiavať aj počas dňa, nielen v noci (ako napr. v nocľahárni). V tomto zariadení je, okrem toho, reálny priestor na poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klienta. Zariadenie poskytuje uvedený typ pomoci obligatórne.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk