Hlavné menu

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb

Dňa 1. júna 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov , vrátane zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (v čl. IV). Týmto zákonom sa v oblasti sociálnych služieb

V zákone o sociálnych službách:

  • v § 13 ods. 5 sa definuje zariadenie rodinného typu (zariadenie uvedené v § 34 až 41, ktoré poskytuje sociálne službu najviac pre šesť prijímateľov v jednej bytovej jednotke alebo dvanásť prijímateľov vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie);
  • v § 17 ods. 6 sa umožňuje poskytovateľovi v zariadení rodinného typu utvárať podmienky na prípravu stravy (namiesto poskytovania stravovania), ak má na to poskytovateľ vytvorené príslušné podmienky, utváranie podmienok na prípravu stravy sa uplatňuje samostatne na bytovú jednotku a funkčné dôsledky zdravotného stavu prijímateľov to umožňujú);
  • v § 18 ods. 2 sa upravuje, čo zahŕňa utváranie podmienok na prípravu stravy (rozsah stravy a dohľad poskytovateľa pri príprave stravy prijímateľom);
  • v § 26 sa umožňuje poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť aj v útulku;
  • v § 61 ods. 10 sa upravuje oprávnenosť opatrovateľov v zariadeniach poskytovať vybrané úkony dodržiavania liečebného režimu podľa prílohy č. 4 zákona (ktoré mohol doposiaľ poskytovať len opatrovateľ v domácnosti), a to na základe poverenia poskytovateľa sociálnej služby udeleného na návrh kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení (t.j. musí ísť o poskytovateľa, ktorému bol pridelený číselný kód Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou ako zariadeniu sociálnej pomoci poskytujúceho ošetrovateľskú starostlivosť)
  • v prílohe č. 4 sa úkony dodržiavania liečebného režimu spojili do jednej časti (časť I. písm. f) bez ohľadu na to, či sú vykonávané v domácom prostredí alebo v zariadení;

V zákone ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia:

  • v § 26 ods. 5 sa upravuje, že povinnosti zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu sa nevzťahuje na zariadenie rodinného typu, ktoré sa považuje za zariadenie spoločného stravovania podľa tohto zákona (ak poskytuje alebo zabezpečuje stravovanie);
  • v § 26 ods. 7 sa upravuje, že povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby sa nevzťahuje na zariadenia rodinného typu, a to na vstup zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu sa môže zúčastňovať prípravy alebo podávania pokrmov alebo nápojov a súvisiacej manipulácie s potravinami, ak má potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb v nadväznosti na vyššie uvedené zmeny:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk