Hlavné menu

Usmernenie k štvrťročnému zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou soc. služby

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zúčtovaniu za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018 finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre ambulantnú formu sociálnej služby.

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.3, 6.5, 6.8 až 6.11 a 6.14 až 6.17 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018, (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok) a neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“) povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku, zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018, a to v termíne do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v zmysle tohto usmernenia do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby, týka a nevráti do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby, týka na príslušný účet ministerstva podľa ods. 6.15 písm. a) alebo písm. b) článku VI zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.14 písm. c) článku III zmluvy dočasne pozastaví vyplatenie tohto finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2018, a to do doby predloženia tohto zúčtovania a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.4 článku IV zmluvy predložiť štvrťročné zúčtovanie finančného príspevku vyplateného na príslušný štvrťrok 2018 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú sociálnu službu aj ambulantnú sociálnu službu, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby .

V zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 prijímateľ, ak je poskytovateľom ambulantnej sociálnej služby, ministerstvu uvedie ( tabuľka Štvrťročné zúčtovanie 2018 ) :

a) číslo zmluvy, názov prijímateľa,
b) názov, alebo obchodné meno poskytovateľa sociálnej služby v zariadení,
c) druh sociálnej služby,
d) formu sociálnej služby,
e) výšku poskytnutého finančného príspevku na prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018,
f) počet miest, na ktorých nebola poskytovaná sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní, špecifikované v prílohe podľa písm. m) tohto bodu
g) počet miest, na ktorých nebola poskytovaná sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená,
h) počet miest, na ktorých sa poskytovala sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín,
i) počet miest s nevyčerpaným finančným príspevkom z dôvodu zrušenia miesta v zariadení v dňoch,
j) počet miest s nevyčerpaným finančným príspevkom z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby do šiestich mesiacov odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb v dňoch,
k) počet miest s nevyčerpaným finančným príspevkom z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu začatia poskytovania tejto sociálnej služby, zapísanému v registri poskytovateľov sociálnych služieb v dňoch,

l) výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku vyplývajúcich zo zúčtovania prvého, druhého, alebo tretieho štvrťroka 2018,
m) prílohy, ako povinnú súčasť zúčtovania,
n) štatutárnym zástupcom prijímateľa podpísané a odtlačkom pečiatky prijímateľa opatrené vyhlásenie, že finančný príspevok bol použitý v súlade s podmienkami tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi, že bol vyčerpaný v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho zo zúčtovania za prvý, druhý, alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný účet poskytovateľa.

Povinné prílohy podľa písm. m) :

PRÍLOHA 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby – uviesťzoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení, ktoré bolo podkladom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení po zmene stupňa odkázanosti, ak bolo vydané počas poskytovania sociálnej služby v zariadení v príslušnom štvrťroku, dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak bolo jej poskytovanie ukončené v príslušnom štvrťroku. V tabuľke je možné pridávať riadky. PRÍLOHU 1 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

PRÍLOHA 2 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 – Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou – uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, počet hodín v zariadení sociálnych služieb za každý pracovný deň v mesiaci. V tabuľke je možné pridávať riadky. PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

PRÍLOHA 3 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 - Evidencia zamestnancov – uviesť za daný štvrťrok, ktorého sa zúčtovanie týka, zoznam všetkých zamestnancov, ktorý obsahuje uvedenie ich mena, priezviska a rodného čísla, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu, dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy :

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. a) alebo písm. b) článku VI zmluvy.

Prijímateľ pri vrátení finančného príspevku za neobsadené miesta za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 je povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zamestnancov oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva:

Ing. Elenu Jankovú, t.č. 02/2046 2174, e-mail elena.jankova@employment.gov.sk ,

Ing. Mareka Siváka, t. č. 02/2046 2170, e-mail marek.sivak@employment.gov.sk ,

Mgr. Tatianu Benkovú, t. č. 02/2046 2198, e-mail tatiana.benkova@employment.gov.sk .

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v prvom, druhom alebo treťom štvrťroku 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018


Neobsadené miesto v zariadení pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania finančného príspevku upravujú body 6.8 a 6.9 zmluvy „ Za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania finančného príspevku podľa bodu 6.3 písm. f) až h) a bodu 6.4 písm. m) tohto článku sa považuje každé také miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní
a) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená, alebo
c) poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.

Ak ide o ambulantnú sociálnu službu v zariadení, neobsadenie miesta v zariadení podľa bodu 6.8 písm. c) článku VI. zmluvy sa neposudzuje vo väzbe na konkrétne miesto, ale na celkový počet miest, na ktoré je finančný príspevok určený a nie sú neobsadenými miestami podľa bodu 6.8 písm. a) a b) článku VI. zmluvy, a na základe času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby na celkovom počte miest, ktoré nie sú neobsadenými miestami podľa bodu 6.8 písm. a) a b) článku VI. zmluvy“.


Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2018 najneskôr do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka.


Nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v štvrtom štvrťroku 2018 prijímateľ finančného príspevku zúčtuje v záverečnom zúčtovaní v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.


Výška finančného príspevku na 1 miesto na deň pre každé zariadenie sociálnych služieb a každý druh a formu sociálnej služby je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v tvare s 5-miestnym desatinným číslom (napr. 4,91378 €) a vychádza z § 78d ods. 18 zákona o sociálnych službách.


Príklad 1.:

Prijímateľ finančného príspevku (ďalej len „prijímateľ“) nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) s kapacitou 43 miest od 1.1.2018. Deň začatia je od 15. februára 2018.
Prijímateľ je podľa bodu 4.7 článku IV. zmluvy povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 22 po sebe nasledujúcich pracovných dní (ďalej len „PD“) mesiaca január a 10 PD mesiaca február. Spolu za 32 po sebe nasledujúcich PD.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 43 neobsadených miest počas týchto 32 PD v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2018 je:

4,91378 € /1miesto/1 PD x 43 miest x 32 PD = 6 761,36

Príklad 2.:
V zariadení nie je uzatvorená zmluva s prijímateľom sociálnej služby na 1 miesto od 1. januára 2018 do 10. mája 2018, zmluva je uzatvorená od 11.mája 2018.
Prijímateľ vráti za prvý štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva v zmysle bodu 6.10 článku VI. zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto za 63 PD (22 PD v januári + 20 PD vo februári + 21 PD v marci), t.j. 4,91378 € /1miesto/1 PD x 1 miesto x 63 PD = 309,57 €.

Miesto však nebolo obsadené až do 10. mája 2018, t.j. ďalších 26 PD (20 PD za apríl + 6 PD za máj), za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 (t.j. do 7. júla).
Miesto nebolo obsadené 26 PD, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 26 PD v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je:

4,91378 € /1miesto/1 PD x 1 miesto x 26 PD = 127,76

Príklad 3.:

Prijímateľ sociálnej služby v zariadeníbol hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vrátil 12.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 11. novembra, čo je 10 PD v treťom štvrťroku a ďalších 29 PD v štvrtom štvrťroku (23 PD v októbri + 6 PD v novembri). Spolu je to 39 PD.
Nakoľko počet 10 PD v treťom štvrťroku nepresiahol 20 PD, kedy nebola poskytovaná sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.

1 miesto nebolo obsadené 39 PD (10 PD za tretí štvrťrok 2018 + 29 PD za štvrtý štvrťrok 2018), suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 39 PD v rámci záverečného zúčtovania do 31.marca 2019 je: 4,91378 € /1 miesto/ 1 PD x 1miesto x 39 PD = 191,64 .

Príklad 4.:
Povinnosť vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok nie je , ak je sociálna služba poskytovaná v rozsahu najmenej 80 hodín/1 miesto/20 PD, t.j. 4 hodiny/1 miesto/1 deň.


V prvom štvrťroku 2018 je počet PD 63 (22 PD v januári + 20 PD vo februári + 21 PD v marci)
Prijímateľ vedie dennú evidenciu hodín poskytovania sociálnej služby pre každé miesto registrované v registri, ak je na toto miesto uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby. 1 miesto v prvom štvrťroku za 63 PD musí byť obsadené najmenej 252 hodín (63PD x 4 hodiny/1 PD/1 miesto). Denná evidencia prítomnosti jednotlivých prijímateľov ambulantnej sociálnej služby vedená podľa § 78d ods. 16 písm. d) zákona o sociálnych službách nemôže u jednotlivých prijímateľov sociálnej služby obsahovať počet hodín poskytovanej sociálnej služby vyšší než je čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa dohodnutý v konkrétnej zmluve o poskytovaní sociálnej služby s konkrétnym prijímateľom ambulantnej sociálnej služby v zariadení.
Výpočet počtu miest, na ktorých je poskytovaná sociálna službapri registrovanej kapacite v zariadení 18 miest.
Súčet hodín za prvý štvrťrok 2018 v zariadení s kapacitou 18 miest je najmenej 4 536 hodín.
Ak je súčet hodín v prvom štvrťroku 2018:
· 4 652 hodín, výpočet je nasledovný: 4 652 hodín : 252 hodín = 18,46 miest, na ktorých bola v prvom štvrťroku 2018 poskytovaná sociálna služba.
Finančný príspevok za prvý štvrťrok 2018 nie je povinnosť vrátiť.
· 3 320 hodín, výpočet je nasledovný: 3 320 hodín : 252 hodín = 13,17 miest, matematicky zaokrúhlené na 13 miest, na ktorých bola v prvom štvrťroku 2018 poskytovaná sociálna služba.
Z kapacity 18 miest nebola poskytovaná sociálna služba na 5 miestach.

5 miest nebolo obsadených 63 PD v prvom štvrťroku 2018, suma vráteného finančného príspevku za týchto 5 miest neobsadených počas 63 PD v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2018 je: 4,91378 € /1 miesto/ 1 PD x 5 miest x 63 PD = 1 547,84€ .

V prípade, ak má zariadenie z registrovanej kapacity niektoré miesta
a) neobsadené podľa § 78d ods. 13 písm. a) zákona o sociálnych službách (nebola na ne uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby),
b) neobsadené podľa § 78d ods. 13 písm. b) zákona o sociálnych službách ( s prijímateľom sociálnej služby je uzatvorená zmluva, ale z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní sociálna služba nie je poskytovaná),
prijímateľ vedie dennú evidenciu hodín poskytovania sociálnej služby na registrovaný počet miest znížený o počet miest podľa písm. a) a/alebo písm. b).

To znamená:
Ak v zariadení s kapacitou 18 miest nie je uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby na 3 miesta a na 1 mieste nie je poskytovaná sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby viac ako 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní, prijímateľ vedie dennú evidenciu hodín poskytovania sociálnej služby na 14 miest , t.j. 18 miest - 3 miesta – 1 miesto = 14 miest, a výpočet počtu miest, na ktorých je poskytovaná sociálna služba, urobí podľa Príkladu č. 4 na týchto 14 miest.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk