Hlavné menu

Dôchodkové fondy a predvolená investičná stratégia

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond (investovanie založené na kopírovaní referenčnej hodnoty finančného indexu, ktorého podkladovým aktívom sú akcie).

V týchto dôchodkových fondoch je investovaný majetok sporiteľa aj v rámci predvolenej investičnej stratégie , ktorá spočíva v tom, že v prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V ustanovenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku sporiteľa (4 p. b. každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii . Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, je možné sa z nej vyviazať.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii , majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Svoju investičnú stratégiu môžu sporitelia kedykoľvek bezplatne zmeniť. Od veku 50 rokov však musí byť dodržaný minimálny objem majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde aj u sporiteľa, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, po dohode s DSS znížiť na polovicu.

Rozloženie majetku v dôchodkových fondoch v závislosti od veku sporiteľa podľa predvolenej investičnej stratégie a pri znížení povinného pomeru majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde na polovicu:

Vek

Pomer majetku v INDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

Vyviazanie na 1/2

Pomer majetku v inom DF ako v DGDF v %

Povinný pomer majetku v DGDF v %

do 49

100

0

100

0

50

96

4

98

2

51

92

8

96

4

52

88

12

94

6

53

84

16

92

8

54

80

20

90

10

55

76

24

88

12

56

72

28

86

14

57

68

32

84

16

58

64

36

82

18

59

60

40

80

20

60

56

44

78

22

61

52

48

76

24

62

48

52

74

26

63

44

56

72

28

64

40

60

70

30

DSS môžu vytvárať aj dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s dlhodobým investovaním, čomu by mal prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu . Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív u mladších sporiteľov, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa.

Ak chce sporiteľ nastaviť svoju investičnú stratégiu čo najefektívnejšie, je vhodné, aby zvážil investičné stratégie jednotlivých dôchodkových fondov, ktoré nájde v ich štatúte. Štatút dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde. Okrem iného sa tam nachádzajú aj informácie o tom, aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika. Ďalšie informácie o dôchodkovom fonde pre potenciálneho aj existujúceho sporiteľa poskytuje dokument Kľúčové informácie o dôchodkovom fonde , v ktorom je uvedené stručné a zrozumiteľné vysvetlenie investičných cieľov dôchodkového fondu a ľahko porovnateľné informácie o jeho rizikovosti, garanciách, predpokladanom zhodnotení majetku a tiež o jeho nákladovosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk