Hlavné menu

Zmeny súvisiace s COVID-19

ODKLAD SPLATNOSTI POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

  • za obdobie:

MAREC 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020
MÁJ 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020
JÚN 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020
JÚL 2020 splatnosť predĺžená do 31.12.2020

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a povinne dôchodkovo poistených SZČO, ktorí v dôsledku krízovej situácie vykazujú v príslušnom období pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (bližšie na: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/ ).

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 68/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 z 20.5.2020
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 zo 17.6.2020
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 z 15.7.2020

ODPUSTENIE PLATENIA POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

  • za obdobie:

APRÍL 2020

Zamestnávateľom a povinne dôchodkovo poisteným SZČO, ktorí v súvislosti s krízovou situáciou museli v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 kalendárnych dní uzatvoriť aspoň jednu prevádzku (napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020), sa odpúšťa povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Za obdobie, za ktoré nebudú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené, a to z dôvodu oslobodenia zamestnávateľa alebo povinne dôchodkovo poistenej SZČO od povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, sa suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku, z dôvodu účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení v tomto období, nebude znižovať .

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk