Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2021

Zmeny od 1. januára 2021

V súvislosti s vyplatením jednorazového doplatku poistencom v I. pilieri, ktorí si uplatnia nárok na starobný dôchodok najneskôr k 1. januáru 2021 a splnia ďalšie podmienky ustanovené v zákone o sociálnom poistení (I. pilier), sa v II. pilieri upravili podmienky pre vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku.

Nárok na vyplácanie týchto dôchodkov má sporiteľ, ktorého doživotné zabezpečenie (dôchodkové dávky z I. piliera, výsluhové dôchodky, obdobné dávky vyplácané z cudziny) je minimálne na úrovni priemerného mesačného starobného dôchodku z I. piliera v čase, kedy sa dôchodok z II. piliera začína poberať.

Nakoľko by započítaním jednorazového doplatku došlo k navýšeniu sumy dôchodku/ dôchodkov, ktoré sa posudzujú pri priznaní nároku na vyplácanie dôchodku z II. piliera vyplácaného formou programového výberu alebo dočasného dôchodku, hoci by v skutočnosti sporiteľ zabezpečený nebol, jednorazový doplatok sa nebude započítavať do súčtu súm sporiteľom poberaných dôchodkov, ktorých súhrnná výška musí presiahnuť tzv. referenčnú sumu.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 275/2020 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk