Hlavné menu

Môžem si svoje dôchodkové úspory rozdeliť medzi viac dôchodkových fondov ?

Áno, svoje dôchodkové úspory môžete rozložiť medzi dva, resp. aj viaceré dôchodkové fondy, pokiaľ DSS takúto možnosť ponúka a s DSS si dohodnete vlastný pomer sporenia alebo platenia príspevkov. Sporiteľ má právo zmeniť svoju investičnú stratégiu a bezplatne prestúpiť do iného dôchodkového fondu.

Pomer rozloženia majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch je pre sporiteľa do dovŕšenia 50 rokov ľubovoľný. Po dovŕšení 50 rokov veku (ustanovený vek pre rok 2024) musí mať sporiteľ minimálne 4 % svojich úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, následne sa rozloženie majetku tohto sporiteľa každoročne upravuje a pomer sporenia sa každý ďalší rok zvyšuje o 4 p. b. v prospech dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk