Hlavné menu

Chýba Vám príspevok účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie na Vašom osobnom účte účastníka?

Ak v niektorom mesiaci neboli na váš osobný účet účastníka pripísané príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, môže to byť spôsobené:

A. krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19, počas ktorej:

  • mohla byť splatnosť príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za mesiace marec 2020, máj až júl 2020, december 2020 a január 2021 až máj 2021 odložená , to znamená, že môžu byť pripísané na Váš osobný účet účastníka až koncom roka 2021, prípadne v roku 2022 až 2023,
  • mohol byť príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie za mesiac apríl 2020 odpustený , to znamená, že príspevok nebude na osobný účet účastníka pripísaný vôbec.

    Týka sa to príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie , ktoré platí za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. Viac informácií získate na: https://www.employment.gov.sk/sk/socialne-poistenie-dochodkovy-system/dochodkovy-system/iii-pilier-doplnkove-dochodkove-sporenie/uzitocne-linky/

B. inými situáciami, ktorých dôvody môžu byť nasledovné:

  • Vaše údaje v rozpise príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, ktorý zasiela Váš zamestnávateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, neboli uvedené správne, resp. tento rozpis nebol odoslaný vôbec,
  • príspevky účastníka a/alebo zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie neboli zaplatené na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Viac informácií získate vo Vašej mzdovej učtárni alebo vo Vašej účtovnej spoločnosti.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk