Hlavné menu

Najvýznamnejšie zmeny v III. pilieri

V tejto časti nájdete prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien v doplnkovom dôchodkovom sporení.

ODKLAD SPLATNOSTI PRÍSPEVKOV ZAMESTNÁVATEĽA DO III. PILIERA ZA ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH RIZIKOVÚ PRÁCU

 • za obdobie:

MÁJ 2020                  splatnosť predĺžená do 31.3.2022

JÚN 2020                   splatnosť predĺžená do 30.6.2022

JÚL 2020                   splatnosť predĺžená do 30.9.2022

DECEMBER 2020    splatnosť predĺžená do 31.12.2022

JANUÁR 2021          splatnosť predĺžená do 31.3.2023

FEBRUÁR 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2023

MAREC 2021            splatnosť predĺžená do 30.9.2023

APRÍL 2021              splatnosť predĺžená do 31.12.2023

MÁJ 2021                  splatnosť predĺžená do 31.3.2024

OKTÓBER 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2024

NOVEMBER 2021     splatnosť predĺžená do 30.9.2024

DECEMBER 2021     splatnosť predĺžená do 31.12.2024

JANUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 31.3.2025 

FEBRUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 30.6.2025

Zamestnávateľovi sa odkladá povinnosť zaplatiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca. Táto výnimka sa týka zamestnávateľov, ktorí vykazujú v dôsledku krízovej situácie pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (bližšie na: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/).

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 z 20.5.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 zo 17.6.2020 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 z 15.7.2020           

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 z 14.12.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   31/2021 z 27.1.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   89/2021  z 24.2.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 z 17.3.2021     

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2021 z 21.4.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 z 19.5.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2021 z 20.10.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2021 z 24.11.2021    

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2021 z 22.12.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2022 z 19.1.2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2022 z 23.2.2022

                                                                                                                                                                                                                                                      

ODPUSTENIE PLATENIA PRÍSPEVKOV ZAMESTNÁVATEĽA DO III. PILIERA ZA ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH RIZIKOVÚ PRÁCU

 • za obdobie:
  APRÍL 2020

Zamestnávateľ, ktorý v dôsledku krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 musel v mesiaci apríl 2020 najmenej na kalendárnych 15 dní uzatvoriť aspoň jednu prevádzku (napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020), je oslobodený od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Uvedené sa týka príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej kategórie, alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom, alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj, tzv. riziková práca.
Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Postupné znižovanie odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu

S účinnosťou od 1.  januára 2023 sa postupne znižuje percentuálna sadzba odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu z 1,2 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde v roku 2022 na 1,15 % v roku 2023, 1,05 % v roku 2024 na 1 %, ktoré bude platiť od roku 2025.

Zníženie provízie za uzatvorenie účastníckej zmluvy

Maximálna výška odmeny za uzatvorenie účastníckej zmluvy sa znižuje z 10 % na 8 % priemernej mesačnej mzdy.

Poskytovanie osobných údajov orgánom verejnej moci a tretím osobám

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa upravujú informačné povinnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti voči

 • orgánom verejnej moci a 
 • tretím osobám so súhlasom účastníka.

S účinnosťou od 1. januára 2020 budú mať doplnkové dôchodkové spoločnosti bezplatný prístup k aktuálnym údajom o mieste trvalého pobytu svojich účastníkov a poberateľov dávok na účely zasielania výpisu z osobných účtov účastníka alebo poberateľa dávky a informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia. 

Prax v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia v minulosti ukázala, že doplnkové dôchodkové sporenie vo svojej podobe pred novelou platnou od 1. januára 2014 neplnilo účel, na ktorý bolo vytvorené dostatočne. Cieľom doplnkového dôchodkového sporenia má byť najmä to, aby umožňovalo jeho účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu niektorých zákonom vymedzených rizikových prác. V nadväznosti na túto skutočnosť bolo nevyhnutné upraviť podmienky vyplácania niektorých druhov dávok a nastaviť systém tak, aby bol jeho pôvodný zámer naplnený.

Aktuálna novela prichádza so zmenami, ktoré reflektujú potrebu úpravy zákona z dôvodu dynamického vývoja externého finančného prostredia, ako i z dôvodu potreby upravenia vlastného interného nastavenia tak, aby bol systém doplnkového dôchodkového sporenia atraktívny pre všetkých, ktorí naň prispievajú a plnil svoj účel. Legislatívne zásahy sa okrem častí, ktoré upravujú dávky, dotkli viacerých oblastí s cieľom znížiť nákladovosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť atraktívnosť doplnkového dôchodkového sporenia, zvýšiť ochranu účastníkov a naplniť účel doplnkového dôchodkového sporenia. Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení prináša zmeny v štyroch hlavných oblastiach, ktorými sú:

Oblasť opatrení vedúcich k zatraktívneniu doplnkového dôchodkového sporenia:
Zaviedla sa možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka (účastníka) do výšky 180 eur ročne ak účastník uzatvorí dodatok k účastníckej zmluve uzatvorenej do konca roku 2013, ktorého obsahom je zánik dávkového plánu alebo uzatvorí novú účastnícku zmluvu podľa zákona účinného od 1.1.2014.

Zmenil sa subjekt, ktorý bude určovať výber doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, zo zamestnávateľa na zamestnanca.

Zaviedla sa povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť pre účastníka možnosť sporiť si vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch súčasne bez potreby uzatvorenia ďalšej účastníckej zmluvy.

Znížila sa maximálna percentuálna výška odplaty za správu v doplnkovom dôchodkovom fonde ako i maximálna percentuálna výška odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde a zrušila sa odplata za zhodnotenie majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde. Skrátilo sa tiež obdobie, počas ktorého má doplnková dôchodková spoločnosť nárok na odplatu za prestup.

Oblasť dávok, vyplácaných v rámci doplnkového dôchodkového sporenia:
Zrušila sa minimálna doba doplnkového dôchodkového sporenia a zvýšil sa vek, od ktorého sa doplnkový starobný dôchodok vypláca.

S tým súvisí i zrušenie dávky odstupného, ktorá je nahradená dávkou predčasný výber. Účastník si tak po splnení podmienok môže podobne ako doteraz vybrať prostriedky (vrátane výnosov), ktoré sám do svojho doplnkového dôchodkové sporenia vložil. Nárok na príspevky zamestnávateľa (vrátane výnosov plynúcich z týchto príspevkov) získava účastník však až po splnení zákonných podmienok na výplatu ostatných dávok doplnkového dôchodkového sporenia – t.j. najmä v starobe, resp. po skončení vykonávania rizikových prác.

Pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce sa zvýšila doba výkonu rizikových prác z päť na desať rokov a aj vek, od ktorého sa doplnkový výsluhový dôchodok vypláca.

Oblasť informačných povinností doplnkových dôchodkových spoločností:
Informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu sa nahradil kľúčovými informáciami o doplnkovom dôchodkovom fonde s cieľom poskytnúť účastníkom stručné informácie o doplnkových dôchodkových fondoch zrozumiteľnou formou bez použitia odbornej terminológie.

Zrušila sa povinnosť zverejňovania informácií doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a upravuje sa okruh povinných údajov, ktoré doplnkové dôchodkové spoločnosti zverejňujú na svojich webových sídlach.

Zaviedla sa povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť pre každého účastníka a poberateľa dávky pasívny elektronický prístup k jeho osobnému účtu.

Oblasť investovania a riadenia rizík:
Uvoľnilo sa prostredie pre zvýšenie aktivity správcov a umožnilo sa im investovanie do nových tried aktív.
Optimalizovali sa kvantitatívne limity na základe požiadaviek regulátora, pričom sa niektoré limity uvoľnili iné sprísnili.
Znížila sa „hard“ regulácia a posilnil sa prudentný princípu regulácie, čím sa posilnili úlohy Národnej banky Slovenska ako regulátora.

Zaviedol sa silný vnútorný systém kontroly (systém riadenia rizík).

Zosúladilo sa prostredia doplnkového dôchodkového sporenia s oblasťou kolektívneho investovania.

Zákon s účinnosťou od 1. januára 2010 predovšetkým nahradil model odplát, ktorý sa ukázal ako nevyhovujúci. Novým modelom sa optimalizovali odplaty uhrádzané účastníkmi doplnkového dôchodkového sporenia. Novelou sa jednak znížila horná hranica výšky fixnej odplaty za správu doplnkového dôchodkového fondu a zaviedol sa nový, variabilný druh odplaty - odplata za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ako motivácia pre zhodnotenie úspor doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Zákonom sa zároveň liberalizovali prestupy medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami zrušením odplaty za prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti po viac ako troch rokoch sporenia, čo prispeje k prehĺbeniu konkurencie v tejto oblasti.


Legislatíva: Zákonom č. 557/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

S účinnosťou od 1. januára 2009 boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré smerovali k posilneniu významu doplnkového dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme, ako napríklad:

 • liberalizácia investovania, ktorá podstatným spôsobom zmenila pravidlá investičnej činnosti oproti tým, ktoré platili do 31. decembra 2008 a ktoré nezodpovedali princípu dobrovoľnosti uplatňovanému v tomto systéme dôchodkového sporenia. Došlo k rozšíreniu finančných nástrojov, uvoľneniu niektorých obmedzení a limitov v súlade s postavením doplnkových dôchodkových fondov ako fondov s dobrovoľnou účasťou.
 • zavedenie doplnkovej dôchodkovej jednotky, čo výrazným spôsobom prispelo k zvýšeniu informovanosti účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a najmä k sprístupneniu zreteľných údajov o výnosnosti jednotlivých doplnkových dôchodkových fondov a zjednoteniu ich vykazovania.
 • umožnenie výplaty jednorazového vyrovnania v prípadoch, keď nasporená suma nedosahuje ustanovenú výšku pre výplatu dôchodku.

 

Legislatíva: Zákonom č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela s účinnosťou od 1. januára 2008 zakotvila v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia tieto najdôležitejšie zmeny:

 • zvýšenie ochrany majetku v doplnkových dôchodkových fondoch a zvýšenie bezpečnosti investícií prostredníctvom podrobnej úpravy riadenia rizík a minimalizácie možností vzniku konfliktu záujmov,
 • dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska v doplnkovom dôchodkovom sporení sa prestal vzťahovať na plnenie povinností zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za taxatívne určený okruh zamestnancov z dôvodu, že kontrolou plnenia týchto povinností bola rozšírená pôsobnosť inšpekcie práce vykonávanej inšpektorátmi práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Legislatíva: Zákonom č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk