Hlavné menu

Na ktoré poplatky má DDS nárok?

DDS má nárok na:

 • odplatu za správu doplnkového df., ktorá za rok správy tohto fondu nesmie presiahnuť v jednotlivých rokoch percentuálne sadzby uvedené v tabuľke:
  Rok Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde Odplata v % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde
  2014 1,80 % 0,90 %
  2015 1,70 % 0,85 %
  2016 1,60 % 0,80 %
  2017 1,50 % 0,75 %
  2018 1,40 % 0,70 %
  2019 1,30 % 0,65 %
  od 2020 1,20 % 0,60 %
 • odplatu za zhodnotenie majetku v doplnkovom df., ktorá sa určuje každý pracovný deň na základe postupu upraveného v prílohe č. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viac informácii nájde záujemca tu )
 • odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
  • v období do jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu,
  • ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako 1 rok doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup účastníka.

V prípade sporiteľov, ktorí uzatvorili zmluvu do 31.12.2013 a súčasťou ich účastníckej zmluvy je aj dávkový plán, má DDS nárok aj na odplatu za odstupné a to vo výške určenej podľa dávkového plánu, ak v ňom je určená, inak vo výške 5 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk