Hlavné menu

Žiadosť o výplatu dávok z III. piliera

Účastník podáva žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia obsahuje:

  • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
  • druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný / dočasný),
  • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
  • vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
  • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
  • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk