Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2024

Zmeny vo výplatnej fáze

Z II. piliera sa poskytuje dôchodok formou programového výberu , ktorý vypláca DSS a formou doživotného dôchodku (anuity), ktorý vypláca životná poisťovňa. Dôchodok z II. piliera je v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotnej anuity.

Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy cca 10 rokov (polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa), pričom sporiteľ si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku dôchodku.

Počas tohto obdobia je druhá časť úspor naďalej zhodnocovaná v dôchodkových fondoch, z časti aj v akciových resp. indexových. Sporiteľ má aj v tejto fáze možnosť zasielať si dobrovoľné príspevky a v prípade, že pracuje, pripisujú sa mu na jeho osobný dôchodkový účet aj povinné príspevky.

Následne, po skončení poberania programového výberu, sa starobný dôchodok vypláca formou doživotného dôchodku , ktorý si sporiteľ vyberie na základe ponukového listu. Anuitu si teda zakúpi v životnej poisťovni za druhú časť nasporenej sumy, ktorá bude predstavovať jednorazové poistné.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo , avšak iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou je, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.

Platenie povinných a dobrovoľných príspevkov

Postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov je umožnené aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 399/2022 z 8. novembra 2022 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. januára 2024

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk