Hlavné menu

19.01.2023

Aliancia sektorových rád pomôže zosúladiť potreby trhu práce a vzdelávanie občanov

Predvídanie trendov na trhu práce, zosúladenie potrieb zamestnávateľov a vzdelávania občanov bude zastrešovať novovzniknutá Aliancia sektorových rád. Moderné potreby trhu práce sú často spojené napríklad s automatizáciou alebo digitalizáciou procesov. Cieľom práce Aliancie je práve zosúladiť moderné potreby zamestnávateľov a celoživotné vzdelávanie občanov tak, aby sa zvýšila ich životná úroveň, uplatniteľnosť na trhu práce a konkurencieschopnosť slovenského trhu práce.
 

Aliancia sektorových rád je nezávislé záujmové združenie právnických osôb. Jej zakladajúcimi členmi sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov - Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Republikovou úniou zamestnávateľov, Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy, Združením miest a obcí Slovenska, Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky a Spoločnými odbormi Slovenska. Ich zástupcovia dnes spoločne podpísali zakladateľskú zmluvu spolu so stanovami Aliancie.

Na zabezpečenie svojej činnosti Aliancia zriadi sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou bude najmä monitorovanie a predvídanie vývojových trendov na trhu práce, prenos poznatkov do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak: „Ďakujem všetkým partnerom za dlhoročnú spoluprácu pri sledovaní trendov na trhu práce a nastavovaní finančnej podpory pre zamestnávateľov a zamestnancov z projektov ministerstva. Aliancii sektorových rád prajem, aby svojou činnosťou dokázala pomôcť ľuďom pri získaní kvalitného vzdelania a zamestnávateľom pri nachádzaní šikovných pracovníkov. Naše ministerstvo minie ročne niekoľko desiatok miliónov EUR na podporu zamestnávateľov a zamestnancov, čo sa odzrkadľuje na vysokej zamestnanosti a nízkej nezamestnanosti občanov. Vďaka Aliancii však budeme môcť lepšie nachádzať zmysluplné oblasti podpory cez projekty, čím účinnejšie pomôžeme ľuďom nájsť si prácu.“

„Zosúladenie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov je prvým krokom k skvalitneniu vzdelávacích programov s ohľadom na potreby trhu. Znamená to, že Slovensko konečne nastúpilo na vlak podpory celoživotného vzdelávania, čo sa pretaví do vyššej konkurencieschopnosti a modernizácie,“ priblížil minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký.

Ako zástupca zamestnávateľov privítal zriadenie Aliancie aj prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský: „Megatrendy v podobe digitálnej, priemyselnej či zelenej transformácie spoločnosti, ale aj demografické zmeny či aktuálna energetická a inflačná kríza – to všetko sú premenné, ktoré zásadne ovplyvňujú smerovanie trhu práce a jednotlivé požiadavky na zamestnancov. Práve úlohou expertov Aliancie sektorových rád bude tieto zmeny dôsledne sledovať a identifikovať ich možné dopady, ako i požiadavky na potrebné zmeny kvalifikácií. Zamestnaní si tak vďaka nim budú môcť včas rozvinúť práve tie schopnosti a zručnosti, ktoré budú zodpovedať zmeneným, novým, požiadavkám na trhu práce.“

Aliancia sektorových rád bude mať aj svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej budú všetky potrebné informácie o jej činnosti. Pre verejnosť pripravujeme sériu 10 podcastov, ktoré budú prístupné na internetovej stránke ministerstva práce aj v mobilnej aplikácii Spotify. V podcastoch vystúpia zástupcovia sektorových rád, ktorí budú diskutovať o aktuálnych ohrozeniach na trhu práce, ale najmä o príležitostiach rozvoja ľudských zdrojov. Reflektovať budú aj na zmeny na trhu práce po pandémií a súčasnú ekonomickú situáciu. Odborníci budú formulovať hlavne odporúčania pre stabilizáciu na trhu práce.

Zriadenie Aliancie je v súlade s aktivitami Európskej komisie, ktorá prijala návrh, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností. Dôraz kladie na celoživotné vzdelávanie, ktoré umožní ľuďom prispievať k ekologickým a digitálnym prechodom, podporí inovácie a konkurencieschopnosť. Aliancia tak bude predstavovať ďalší nástroj na dosiahnutie sociálnych cieľov EÚ do roku 2030, aby sa aspoň 60 % dospelých každoročne vzdelávalo.

Prenos potrieb trhu práce do systému celoživotného vzdelávania zabezpečovalo ministerstvo práce v rámci národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR a ministerstvo školstva cez národný projekt „Systém overovania kvalifikácií“.

Národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práve v SR“ realizovalo ministerstvo práce od apríla 2019 do decembra 2022. Ide o posledný zo štyroch národných projektov vedúcich k vzniku Aliancie sektorových rád. Prvý projekt zaoberajúci sa témou potrieb trhu práce a ich presunom do celoživotného vzdelávania začal už v roku 2009. Výsledky projektov boli premietnuté do stratégií vzdelávania budúcich pracovníkov. Všetky získané informácie a výstupy sú na internetovej stránke www.sustavapovolani.sk .

Na stiahnutie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk