Hlavné menu

22.10.2021

Chceme spravodlivé prerozdeľovanie finančných prostriedkov v sociálnych službách

Dostupné sociálne služby, ich spravodlivé financovanie, dlhodobá udržateľnosť zamestnancov aj vyššie pokuty ako prevencia pri páchaní previnení poskytovateľmi v zariadeniach sociálnych služieb. S týmto zámerom pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny novelu zákona o sociálnych službách. Rezort práce pre vytvorenie lepšieho zákona v tejto oblasti vychádzal predovšetkým z poznatkov z praxe. Tie hovoria najmä o nevyhnutnosti rovnakého prístupu k verejným financiám pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, čo je predpokladom pre zastavenie odlivu ich zamestnancov. Nové znenie zákona prerokovala NR SR a postúpila ho do druhého čítania. Vstúpiť do platnosti má od 1. januára 2022.
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, vychádza z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Jeho cieľom je predovšetkým zlepšenie fungovania sociálnych služieb u nás, ako aj zvýšenie vnímania ich nenahraditeľnosti, a tým spojenej nevyhnutnej podpory v našej spoločnosti.

Novela obsahuje päť základných zmien, ktoré reagujú na dnešné skúsenosti z praxe. Prvou z nich je nevyhnutnosť spravodlivého spolufinancovania sociálnych služieb pre všetkých - verejných aj neverejných poskytovateľov. Rovnako vytvára právne podmienky pre zvýšenie finančnej podpory na spolufinancovanie vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie zo štátneho rozpočtu a určovanie každoročnej výšky tejto finančnej podpory nariadením vlády.

Novela zákona o sociálnych službách upravuje podmienky vedenia registra sociálnych služieb a evidencií v Informačnom systéme sociálnych služieb. Verejnosti prinesie relevantné a prehľadné informácie o poskytovaných sociálnych službách a ich poskytovateľoch, o reálnom dopyte či aktuálnej ponuke príslušnej formy a druhu sociálnych služieb v danom územnom obvode. Súčasne bude ako zdroj údajov slúžiť na analytické účely potrebné pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a ich smerovania. Správcom systému bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nové znenie zákona reaguje aj na znepokojujúci nárast počtu prípadov neprípustného konania v ZSS a nedodržiavanie dnes platnej legislatívy v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby. S cieľom odmietnuť takéto konanie, nový zákona zvyšuje maximálnu výšku pokuty za správny delikt (podľa § 101 zákona spáchaného poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby), a to viac ako dvojnásobne. A to z doterajšej výšky do 2000 eur na výšku do 5000 eur, čo má byť prevenciou proti páchaniu takýchto previnení.

Novela upravuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva špecializovanú odbornú činnosť - sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí na jej výkon spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu. Táto lehota sa predlžuje o jeden rok a po novom platí do 31. decembra 2023.

Vláda SR zároveň prijala návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR, ktorá vychádza z Programového vyhlásenia vlády a je tiež súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. Dlho očakávaný dokument hovorí o nevyhnutnosti prepájania sociálnych služieb, opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní podpory a pomoci predovšetkým dlhodobo odkázaným skupinám obyvateľov. Takáto koordinácia v súčasnosti na Slovensku absentuje. Zámerom je preto vytvoriť podmienky na poskytovanie sociálnych služieb na komunitnom princípe, aby mohol človek čo najdlhšie zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí. Znamená to prednosť v poskytovaní terénnych a ambulantných sociálnych služieb pred pobytovou formou a zabezpečiť tým lepšiu kvalitu života aj pre túto skupinu ľudí.

MPSVR je naďalej otvorené dialógu so všetkými aktérmi pôsobiacimi v sociálnych službách (samospráva, zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb aj cieľových skupín) s cieľom vytvoriť silný a stabilný komplex sociálnych služieb, ktorý bude spravodlivo dostupný pre každého, kto túto pomoc potrebuje a zároveň zastabilizuje pracovnú silu v sociálnej oblasti.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete otvorením nasledujúceho linku:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v SR:

Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk