Hlavné menu

24.01.2023

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. Účelom dozoru je vyhodnotenie činností rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré im stanovuje zákon a platné predpisy v tejto oblasti.
 

Inšpekcia v sociálnych veciach je nestranný a nezávislý orgán zriadený ministerstvom na základe nového zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý vstúpil do platnosti 1. novembra minulého roka. Okrem Plánu dozornej činnosti bude priebežne zverejňovať aj výsledky realizovanej inšpekčnej činnosti či hodnotiacu správu za predchádzajúci kalendárny rok.

Plán dozornej činnosti vychádza z verejného záujmu, odborných informácií, poznatkov, vývoja a rizík v rôznych vecných oblastiach inšpekcie v sociálnych veciach, reálnych možností výkonu dozoru, ako aj z priorít v nasledujúcom období. Zohľadňuje predovšetkým osobitnú zraniteľnosť dotknutých fyzických osôb – cieľovej skupiny v oblasti sociálnych vecí. Tou sú najmä maloleté deti, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ján Hudák, generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach: „Našou hlavnou úlohou je overiť skutočný, existujúci stav, teda fungovanie jednotlivých subjektov v oblasti sociálnych vecí, teda od poskytovateľov sociálnych služieb ; osôb, ktoré v ykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí; osôb, ktoré poberajú peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Toto všetko porovnáme s dnes už nastavenými povinnosťami a pravidlami, ktoré určuje právna úprava v oblasti sociálnych vecí. To znamená, že budeme presne poznať odchýlky, ale aj príčiny, prečo niečo nefunguje, resp. funguje nedostatočne a tiež, ako tomu predchádzať.“

PLÁN DOZORU V OBLASTI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zabezpečenie kvality sociálnej služby, bezpečnosti jej prijímateľov, teda spôsob, akým poskytovateľ sociálnej služby pracuje s rizikom. Predmetom dozoru bude povinnosť poskytovateľa sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách nepoužívať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia a povinnosti v oblasti prevencie krízových situácií a práce s rizikom v sociálnych službách a pri ochrane prijímateľa sociálnej služby pred zlým zaobchádzaním.

Pre sociálne služby krízovej intervencie je predmetom dozoru povinnosť poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

V roku 2022 sa celoročná pobytová sociálna služba v zariadeniach pre seniorov, domovoch sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach poskytovala cca 39 tisíc fyzickým osobám, a to 759 poskytovateľmi sociálnych služieb. Väčšina z prijímateľov žije v zariadeniach s kapacitou vyššou ako 60 miest.

DOZOR V OBLASTI SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

Inšpekcia v sociálnych veciach vykonáva dozor nad povinnosťou orgánu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a rodiny určiť mieru ohrozenia dieťaťa, rovnako nad zákonným pravidlo zaradenia dieťaťa do šiestich rokov veku do profesionálnej náhradnej rodiny a tiež povinnosťou centra pripraviť plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorý je súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) vyhodnocovali mieru ohrozenia pre takmer 244 000 detí. Z toho je miera ohrozenia určená pre 32 249 maloletých detí.

Celkový počet detí a mladých dospelých, pre ktoré vykonávajú centrá pre deti a rodinu pobytové opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe súdneho rozhodnutia alebo na základe dohody bol v roku 2022 takmer 5 000 detí. Z toho bolo 1 020 detí vo veku do 6 rokov.

DOZOR V OBLASTI POSKYTOVANIA PEŇAŽNÝCH PRÍSPEVKOV NA KOMPENZÁCIU SOCIÁLNYCH DÔSLEDKOV ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA

Predmetom dozoru bude v roku 2023 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, osobitne povinnosti osoby kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, rovnako peňažný príspevok na opatrovanie, osobitne podmienky bývania s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je opatrovateľom iná fyzická osoba ako rodinný príslušník, podmienky účelu opatrovania ako aj podmienky opatrovania fyzickej osoby osobne opatrovateľom.

V roku 2022 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili spolu 1 138 peňažných príspevkov na kúpu osobného motorového vozidla v celkovej sume takmer 7 750 000 eur. Zároveň v roku 2022 peňažný príspevok na opatrovanie poberalo v priemere mesačne 63 552 opatrovateľov.


Plán dozornej činnosti ISV je zverejnený na stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/inspekcia-socialnych-veciach/plan-dozornej-cinnosti/

Zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení nájdete na stránke :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/345/20221101

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk