Hlavné menu

13.09.2023

Konferencia “Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

Päť rodinných poradní je už druhý rok bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými, osobnými a výchovnými problémami. V Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytujú odbornú pomoc psychológ, sociálny pracovník a ďalší špecialisti vrátane právnika a pedagóga. Svoje skúsenosti z pilotného poskytovania poradensko-psychologických služieb dnes predstavili na konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny “Rodinné poradne pre všetkých“ v Bratislave. Konferenciu otvorila príhovorom Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Horúcou témou stretnutia odborníkov bolo zabezpečenie kvalitného a dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia.
 

Cieľom rodinných poradní je podľa ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej vytvorenie podmienok pre poskytovanie odborného, najmä psychologického poradenstva pre jednotlivcov, páry a rodiny pri riešení problémov v rodine, manželstve, ako aj pri riešení medzigeneračných problémov a problémov v širších medziľudských vzťahoch. „Spoločne sme vytvorili základ pre silnú a dôveryhodnú sieť, ktorá nám umožní realizovať systémové a adresné kroky na podporu rodín na Slovensku. Štát dnes v podobe rodinných poradní garantuje kvalitnú odbornú pomoc, ktorá je bezplatná, čím otvára dvere pre všetkých, ktorí by inak k týmto službám nemali prístup,“ uviedla ministerka práce v úvodnom príhovore.

V rodinných poradniach sú okrem psychológov k dispozícii i sociálni pracovníci a ďalší odborníci z radov právnikov a pedagógov. Ich služby sú žiadané a to sa odzrkadľuje i v počte návštev. Od roku 2022, kedy rodinné poradne začali fungovať, pomohli až 1 290 jednotlivcom a poskytli viac ako 4 740 osobných konzultácií. Okrem spontánnych klientov evidujú rodinné poradne aj klientov na odporúčanie. Taktiež získali pozitívnu odozvu aj na možnosť poskytovať poradenstvo na diaľku. Táto forma sa ukázala ako účinná, najmä ak klienti majú zdravotné problémy alebo bývajú ďaleko od poradne. Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto cíti, že potrebuje pomôcť, o pomoc sa uchádza z vlastného rozhodnutia a odborná pomoc mu je nedostupná okrem iného aj z finančných dôvodov.

Do Rodinných poradní privádzajú klientov rôzne náročné životné situácie, stresujúce udalosti, ťažkosti s rozhodovaním, problémy v komunikácii, čo ovplyvňuje ich život vo viacerých úrovniach – prežívaní, v správaní a vo vzťahu k sebe aj iným. Garant národného projektu psychológ Michal Oláh vidí ako jednu z najväčších výziev pre odborníkov skutočnosť, že "napriek tomu, že rozvodovosť v posledných rokoch na Slovensku relatívne klesá, narastá problém skrytej chudoby viacdetných rodín, jednorodičov vrátane skupiny vdovcov a vdov. Rodinné poradne podávajú ruku všetkým rodinám nielen psychologickým, ale aj poradenstvom v rôznych právnych problémoch a sociálnym poradenstvom, ale aj preventívnymi programami, ktoré im pomôžu predísť psychosociálnym a ekonomickým krízam."

Rodinné poradne vytvárajú bezpečný priestor pre vyjadrenie emócií, podporu a hľadanie zdrojov pre zvládanie náročných životných situácií a na postupné budovanie zdravého konceptu seba. Ambíciou poradní je stať sa efektívnym prvkom systému prevencie duševných porúch.

Národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je realizovaný vďaka podpore z ESF v rámci OP Ľudské zdroje. Realizáciu projektu zabezpečuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v spolupráci s partnerom, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac informácií nájdete aj na www.rodinnaporadna.sk alebo https://ivpr.gov.sk/narodny-projekt-rodinne-poradne-poradensko-psychologicke-sluzby-pre-jednotlivcov-pary-a-rodiny/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk