Hlavné menu

28.09.2022

Lepšie podmienky pre sociálne podnikanie vďaka novele ministerstva práce

Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike, ktorú dnes 28. septembra schválila vláda. Návrh zákona z dielne rezortu práce vnesie do tejto oblasti poriadok, odstráni prekážky ako aj dotvorí systém podpory sociálneho podnikania. Novela taktiež zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na kultiváciu rodinných väzieb a posilňovanie rodinných hodnôt.
 

V spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie, ako aj na základe doterajšej aplikačnej praxe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.). Zámerom novely je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania . Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sú organizované nezávisle od štátnych orgánov a ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Návrh novely zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb , ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na otvorenom trhu práce.

Novela taktiež zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré na rozdiel od bežných podnikov kladú dôraz na posilňovanie rodinných hodnôt. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s účelom tvorby zisku, ale môže mať i vyšší zámer s úmyslom rozvoja rodinného prostredia a kvality rodinného života.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide o rôzne prospešné služby - od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Rovnako dôležité je sociálne podnikanie pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia. Jednou z najviac viditeľných foriem sociálnych podnikov na Slovensku sú sociálne podniky založené samosprávou, teda tzv. obecné sociálne podniky . V súčasnosti je ich vyše 100 z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov, ktorých je približne 530.

Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov www.katalogsp.sk , ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Návrh novely zákona o sociálnom podnikaní (z. č. 112/2018 Z. z.), ktorý 28. septembra schválila vláda čaká ešte prerokovanie v parlamente. Materiál bol prijatý s technickými pripomienkami, ktoré nemajú dopad na celkový zámer novely. Predpokladaná účinnosť novela zákona je navrhnutá od 1. januára 2023. Materiál nájdete na stránke Úradu Vlády SR: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk