Hlavné menu

14.09.2023

Ministerstvo práce naďalej pracuje na opatreniach v boji proti bezdomovstvu

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa svojim podpisom pridala k spoločnému vyhláseniu ministrov členských štátov Európskej únie k otázke boja proti bezdomovstvu. Jeho cieľom je podporiť Európsku komisiu v úsilí zabezpečiť, aby členské štáty rázne zakročili pri riešení problému bezdomovstva. Rezort práce naďalej prijíma opatrenia na elimináciu ľudí bez domova a podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva. Prostredníctvom Programu Slovensko aktuálne realizuje projekt Spolu pre komunity. Ten podporuje aj poskytovanie terénnej sociálnej práce a nízkoprahových denných centier.
 

Pod záštitou španielskeho predsedníctva v Rade EÚ sa zástupcovia členských štátov stretli k otázke boja proti bezdomovstvu 13. septembra 2023 v španielskom Avilés, aby spoločne diskutovali k téme: „Dva roky po Lisabone: Európska a štátna politika boja proti bezdomovstvu“. Slovenská republika prijatím vyhlásenia podporuje úsilie vytvárať strategický rámec a zavádzať riešenia, ktoré plne rešpektujú práva ľudí. Tie majú byť zamerané na boj proti sociálnemu vylúčeniu a podpore prístupu k cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v týchto týždňoch zazmluvňuje prvé subjekty participujúce na projekte Spolu pre komunity . Projekt v rámci Programu Slovensko podporuje aj poskytovanie terénnej sociálnej práce a nízkoprahových denných centier. Práve zabezpečením poradenstva a poskytnutím bezpečného priestoru, rovnako práca s ľuďmi bez domova priamo v teréne sú dôležitými reakciami na núdzové situácie a zabezpečenie nevyhnutnej prvotnej pomoci.

„Pri eliminácií ľudí bez domova sú dôležité opatrenia zamerané na prevenciu a pomoc v prvotných štádiách, kedy hrozí strata prístrešia. Práve činnosť sociálnych pracovníkov v teréne sa zameriava na aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami, mapovanie ich potrieb, prvotnú intervenciu aj komplexné poradenstvo,“ približuje ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Projekt Spolu pre komunity v nasledujúcom období podporí vyše tisíc terénnych pracovníkov v 330 obciach, ktorí pracujú s ľuďmi v zložitých sociálnych podmienkach, vrátane tých bez domova. Z projektu sú podporené aj činnosti nízkoprahových denných centier, ktoré vytvárajú priestor pre ľudí v náročných životných situáciách a pomáhajú im stráviť časť dňa v bezpečnom prostredí. Vďaka týmto sociálnym službám môžu klienti získať základné poradenstvo, nájsť pomoc pri riešení ich životnej situácií alebo vykonať základnú osobnú hygienu.

Bezdomovstvo a vylúčenie z bývania sú spoločenským problémom, ktorý negatívne vplýva na fyzické i duševné zdravie ľudí, ktorí ho zažívajú. Táto najextrémnejšia forma vylúčenia ovplyvňuje kvalitu života a znižuje prístup k ekonomickým aj sociálnym zdrojom a službám. Dôležitou súčasťou riešení je prevencia a odstraňovanie príčin bezdomovstva, rýchly prístup k bývaniu či ďalšie podporné služby.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už prijalo v prvej polovici roka 2023 Národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovstva, na ktorú bude nadväzovať pripravovaný akčný plán s pomenovaním cieľov a konkrétnych opatrení v tejto oblasti.

Národná koncepcia prevencie a ukončovania bezdomovstva: https://www.employment.gov.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/prevencia-ukoncovanie-bezdomovstva/narodna-koncepcia-prevencie-ukoncovania-bezdomovstva.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk