Hlavné menu

28.11.2022

Ministerstvo práce včas vyplácalo Prvú pomoc a dostatočne informovalo o podmienkach, konštatuje NKÚ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dnes, 28. novembra 2022, oboznámil poslancov Výboru NR SR pre sociálne veci so závermi správy Národného kontrolného úradu (NKÚ) o kontrole projektu Prvá pomoc. NKÚ vykonal kontrolu na štyroch ministerstvách, ktoré vypracovali schémy pomoci na zmiernenie dopadov pandémie covid-19. Rezort práce bol lídrom v poskytovaní finančnej pomoci pre podnikateľské subjekty v celkovom objeme takmer 2,5 miliardy eur. Napriek masívnemu náporu žiadostí o príspevok, rezort práce dokázal poskytnúť pomoc ľuďom včas, transparentne a dostatočne informoval o podmienkach, konštatuje v správe o kontrolnej činnosti NKÚ.
 

NKÚ vykonal na štyroch ministerstvách, ktoré poskytovali tzv. covid pomoc (MPSVR SR, MH SR, MK SR, MDV SR), kontrolu s názvom „Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19“. Účelom kontroly NKÚ v rezorte práce bolo preverenie včasnosti a transparentnosti opatrení na znižovanie negatívnych dopadov pandémie na trh práce v rámci projektu Prvá pomoc. NKÚ v protokole o výsledku kontroly konštatuje dostatočnú a primeranú informovanosť o podmienkach vyplácania pomoci, ako aj rýchle doručenie finančných prostriedkov žiadateľom. Ministerstvo nevznieslo proti výsledkom kontroly žiadne námietky.

Transparentnosť

Vzhľadom na dynamický vývoj pandemickej situácie sa niekoľkokrát menili a upravovali podmienky poskytovania pomoci na podporu udržania zamestnanosti. Ministerstvo práce využilo viacero komunikačných kanálov, aby včas a zrozumiteľne doručilo žiadateľom potrebné informácie. Informovali sme najmä prostredníctvom tlačových správ uverejnených na webovom sídle ministerstva, ako aj na našich sociálnych sieťach. Navyše ministerstvo zriadilo aj webový portál pomahameludom.sk, kde boli prehľadne uverejnené všetky potrebné informácie, dôkazom čoho je aj vysoká návštevnosť tejto stránky. Vo svojich záveroch NKÚ konštatuje, že ministerstvo v plnej miere využilo všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečilo informovanosť pre žiadateľov. V rámci transparentnosti procesov NKÚ formulovalo odporúčanie zverejňovať kompletné zoznamy schválených a neschválených žiadostí o finančný príspevok.

Včasné vyplácanie pomoci

Zamestnanci úradov práce aj napriek enormnému náporu dokázali spracovať žiadosti a adresovať pomoc žiadateľom veľmi rýchlo. Priemerná doba vyplatenia finančných prostriedkov bola 12 kalendárnych dní. NKÚ konštatoval, že doba vyplácania bola v súlade s odporúčaniami krízového štábu, aby minimálne 90 % žiadostí bolo vyplatených do 14 kalendárnych dní. Zamestnanci úradov manuálne preverovali žiadateľov vo verejne dostupných databázach, napr. živnostenský register, obchodný register. NKÚ pre zefektívnenie procesov spracovávania žiadostí a urýchlenie poskytovania príspevkov odporúča rozšíriť integráciu informačných systémov verejnej správy.

Kontrola poskytovania a čerpania pomoci

Inštitút sociálnej politiky priebežne monitoroval a vyhodnocoval vývoj poskytovania pomoci cez kvantitatívne indikátory. NKÚ hodnotí hlavné aktivity „Prvej pomoci“ ako zrealizované a stanovené merateľné ukazovatele ako naplnené.

Podmienky poskytnutia podpory a postupy v prípade nedodržania zmluvných podmienok boli upravené v jednotlivých schémach pomoci a oznámeniach, ktoré boli verejne dostupné. Kontrolná skupina uvádza, že vymáhanie neoprávnených poskytnutých finančných príspevkov je v súlade s nastavenými pravidlami projektu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk