Hlavné menu

18.06.2024

Neštátne akreditované centrá pre deti a rodiny získajú od augusta o 800 eur viac na dieťa

Financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR) sa od augusta 2024 výrazne zvýši. Vyplýva to z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za ktorú dnes hlasovalo 136 poslancov Národnej rady SR. Maximálna výška príspevku na jedno miesto sa navýši o 40 percent, čo predstavuje mesačne o 800 eur viac na dieťa. Tento krok je nevyhnutný pre zabezpečenie špecializovanej a vysoko odbornej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré takúto starostlivosť potrebujú.
 

Zdravotný stav detí, ktoré sú do týchto centier umiestnené na základe rozhodnutia súdu, si vyžaduje vysoko špecializovanú a 24-hodinovú odbornú starostlivosť. V takýchto skupinách sú umiestňované deti, ktoré vyžadujú osobitnú starostlivosť, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej výlučne v pobytovom režime, napríklad pri vážnych duševných poruchách, rôznych znevýhodneniach a iných diagnózach. S tým súvisia vysoké nároky na odbornosť a počet personálu, ako aj zvýšené nároky na zabezpečenie všetkých potrieb detí akými sú napr. špecialisti, rehabilitácie či liečenia. Na Slovensku je takáto vysokošpecializovaná starostlivosť v centrách poskytovaná cca 500 deťom, o ktoré sa z rôznych dôvodov nemôžu starať ich rodičia. Aktuálne ju poskytujú len dve z 31 neštátnych akreditovaných CDR.

„Akreditované centrá dlhé roky žiadali o navýšenie príspevku a doteraz na túto požiadavku štát nereflektoval. V nich u miestnené deti nemôžu z rôznych dôvodov vyrastať vo svojich rodinách či náhradných rodinách, pre svoje vážne zdravotné problémy však potrebujú 24-hodinovú vysoko odbornú ošetrovateľskú starostlivosť . Ľudia, ktorí sa o tieto deti starajú, si preto zaslúžia pozornosť štátu, pretože je to obrovská služba nielen pre tieto deti, ale aj pre spoločnosť ako celku. Som rád, že d nes v ďaka schválenej novele zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele budeme môcť už od augusta reagovať na zvýšené finančné nároky na zabezpečenie potrieb detí. Príspevok môže byť vyšší až o 828 eur mesačne, pričom tieto f inančné prostriedky pôjdu z kapitoly ministerstva práce,“ zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Pre rok 2024 je maximálna suma finančného príspevku na miesto v neštátnom akreditovanom CDR stanovená na 24 852 eur. Schválená novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (č. 305/2005 Z.z) však od 1. augusta zvýši tento príspevok pre miesta v špecializovaných skupinách pre deti so zdravotným znevýhodnením, čím sa celková suma pre tieto miesta navýši na takmer 100-tisíc eur.

Neštátne akreditované centrá fungujú popri tzv. štátnych centrách s pobytovou formou starostlivosti, ktoré zriaďuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto centrá poskytujú starostlivosť v rôznych organizačných jednotkách, ako sú profesionálne náhradné rodiny a skupiny, z ktorých niektoré sú špecializované na rôznorodé potreby detí. Na Slovensku je celková kapacita miest na zabezpečenie súdneho rozhodnutia 4 789 miest, pričom v akreditovaných (neštátnych) centrách je to 1 021 miest.

Vyjadrenie ministra práce Erika Tomáša a riaditeľky Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa Alexandry Hovancovej nájdete vo videu nižšie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk